Åhörarkopior Kristina Aldén och Mariana Sellgren (1033 Kb)

I en interaktiv workshop får deltagarna pröva att följa ett tänkt undervisningsupplägg med syfte att tydliggöra samtalets betydelse i användandet av digitala verktyg.

Genom uppmuntran att använda en mångfald av meningsskapande resurser ges eleverna större och varierade möjligheter att visa sin förståelse och sitt kunnande.

Den muntliga interaktionen är central för elevernas lärandeprocess och genom återkommande samtal utvecklar också elever och lärare tillsammans ett metaspråk som förutsätts för att problematisera och kritiskt analysera andras och egna framställningar.

Om presentatörerna

Kristina Aldén arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk där hon särskilt arbetar med nyanlända elevers lärande. Kristina har lång erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever i olika skolformer och har även arbetat på Skolverket med Läslyftet.

Mariana Sellgren
Mariana Sellgren

Mariana Sellgren arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk med kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt och har lång erfarenhet av undervisning i flerspråkig miljö samt har även skrivit en licentiatuppsats i tvåspråkighetsforskning om språkutvecklande undervisning i SO.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: digitalisering, multimodal litteracitet, multimodala resurser, samtal, muntlig interaktion, digital litteracitet