Välkommen till vårt nationella symposium 2022!
Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

 • 13–14 oktober 2022
 • Avgift: 1 800kr exkl moms före den 19 maj 2022.
 • Därefter 2 600kr exkl moms.
 • Anmälan
 • I avgiften ingår den eftertraktade symposieantologin där ett tjugotal av konferensens presentationer fördjupas!
 • Digital plattform för Symposium 2022 (du som har anmält dig har fått inbjudningslänk via e-post).

Under två heldagar diskuteras svensk, nordisk och internationell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk. Symposiet riktar sig i första hand till sva- och sfi-lärare, men också till lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt utvecklingspedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Symposiets tema och innehåll

Temat för Symposium 2022 kommer att vara Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet tänker vi oss i dubbel bemärkelse, dels som frågor om makt och delaktighet, dels som ett utforskande av undervisningen och de förutsättningar som finns för att göra medvetna didaktiska val. I det kritiska perspektivet ryms lärares och elevers handlingsutrymme och agens för ökade möjligheter till lärande.

Inget klassrum är en isolerad plats och i vår tid kanske mer än någonsin präglas praktiken i klassrummet av en mängd olika faktorer som inverkar på det som sker varje dag, i varje möte mellan lärare och elever. Olika elevers möjligheter till lärande står i relation till den undervisning de möter. Lärarens didaktiska val i ämnet och för den specifika elevgruppen utgår från lärarens och elevernas kunskaper och erfarenheter och från skrivningar i styrdokument, men är samtidigt påverkade av organisatoriska, ekonomiska och strukturella ramar.

I en alltmer polariserad samtid presenteras från olika håll ofta enkla men långt ifrån samstämmiga lösningar på skolans och undervisningens komplexa problem. I takt med krav på ökad kvalitet, förväntan på snabba mätbara resultat och budget i balans riskerar de professionellas såväl som elevernas röster hamna i skymundan.

Under Symposium 2022 vill Nationellt centrum för svenska som andraspråk därför fokusera både elevers och lärares möjligheter till lärande ur ett kritiskt perspektiv, genom att rikta blicken både inåt mot själva undervisningen och utåt mot de omgivande förutsättningarna, för att stärka lärares professionella handlingsutrymme och elevers utrymme att lära. Med utgångspunkt i praktiknära forskning och konkreta exempel från klassrum och skolor vill vi, tillsammans med lärare, forskare och andra aktörer inom fältet, utforska utmanande frågor och öppna nya perspektiv på andraspråksdidaktik.

Exempel på frågor som kan rymmas inom temat är:

 • Vad innebär andraspråksdidaktik – för olika elever, i olika ämnen, i olika skolformer? 
 • Vilka förutsättningar krävs för att rektor ska kunna organisera för kvalitativ undervisning som gynnar elevers andraspråksutveckling och lärande?
 • Hur kan handlingsutrymmet för lärare i svenska som andraspråk användas och stärkas? 
 • Hur kan undervisningen planeras och genomföras för att tillvarata och använda flerspråkiga och multimodala resurser för ökade möjligheter till lärande?
 • Hur kan interaktion i undervisningen bidra till att stärka elevernas röster och identiteter?

Konferensen är digital

Den här gången erbjuder vi en digital konferens med möjlighet att delta från sitt eget vardagsrum, eller varför inte sitta tillsammans med kollegorna på skolan? Vi bygger upp en proffsig studiomiljö i Aula Magna och direktsänder plenarföreläsningarna till er. För de valbara parallella passen möts ni i ett mindre format. Ni interagerar med föreläsarna och andra deltagare via chatt och i sociala medier. Tillsammans skapar vi en känsla av gemenskap. Tidigare år har symposiet snabbt blivit fullt och vi har lagt upp inspelade föreläsningar på webben för dem som inte fått plats. Denna gång har vi inget maxtak utan alla är välkomna att delta live!

Program

Vi erbjuder ett varierat program med fler än 50 föreläsningar, samtal och workshops med plenarföreläsare som:

 • Christina Hedman, Josefin Nilsson och Anna Kaya, Stockholms universitet: Möjligheter till lärande –andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
 • Bonny Norton, University of British Columbia: Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future
 • Maria Rydell och Alexandra Ljungkvist Sjölin: På liv och död – om drama med andraspråkselever
 • Michael Svendsen Pedersen, Roskilde University: Andetsprogsundervisning for voksne – et kritisk perspektiv
 • Kristina Danielsson, Stockholms universitet: Att ge elever agens och makt över sitt lärande genom multimodal undervisningsdesign
 • Carla Jonsson: Med flerspråkighet som utgångspunkt: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
 • Irmelin Kjelaas: Institutt for læreutdanning, NTNU, Norge: «Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Engasjement og empowerment gjennom samtaler i andrespråksklasserommet
 • Karin Sandwall, Stockholms universitet: Sva-agent 2022 – med rätt att lära

Samt många parallella valbara livesända föreläsningar!
Mer information om konferensen sprids kontinuerligt i sociala medier med #Sympos22 samt på vår webbplats www.andrasprak.su.se