Förslaget om betyg från årskurs fyra grundas i En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet, en enmansutredning om bedömning, betyg och läs- och språkutveckling, gjord av neurofysiologen Martin Ingvar. Inger Lindberg och Björn Kindenberg menar att frågor om betyg och betygssystem är stora och komplexa och vetter mot många forskningsområden. De ställer sig frågan om det över huvud taget är möjligt för en enmansutredning att belysa en sådan komplexitet. Kritiken utgår ifrån de delar i utredningen som rör flerspråkighet och andraspråksutveckling vilka Inger Lindberg och Björn Kindenberg menar visar prov på en oroväckande okunnighet. Detta exemplifieras i artikeln och eftersom ett flertal missförstånd återfinns på en enda sida i en hundrasidig utredning anser Inger Lindberg och Björn Kindenberg därför att politiska beslut rörande den svenska skolans komplexa och mångfasetterade verksamhet måste vila på vetenskaplig grund och samlad sakkunskap inom flera berörda forskningsområden.