Regeringen föreslår i en lagrådsremiss från 11 februari en rad åtgärder för ökad lärarkompetens. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Två av de föreslagna åtgärderna är av särskilt intresse för lärare inom komvux och sfi. Enligt skollagen har huvudmannen skyldighet att se till att personalen inom förskole- och skolenheterna får möjligheter till kompetensutveckling. Inom vuxenutbildningen är det vanligt med utbildning på entreprenad: på sfi är 30% av heltidstjäntserna på entreprenad, och för övriga komvux är andelen 61%. Det har visat sig att entreprenadlärare har sämre tillgång till kompetensutveckling än personal på utbildningar med kommunen som arbetsgivare.

Avtalen mellan kommun och utbildningsanordnare är korta, två till fyra år åt gången är inte ovanligt. Detta påverkar troligtvis utbildningsanordnares vilja att investera i anställda lärares kompetensutveckling. Regeringens förslag innebär ett förtydligande av huvudmannens ansvar att all personal får möjligheter till kompetensutveckling, oavsett anordnare.

Det råder stor brist på behöriga lärare inom sfi, och bara 41% har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i sfi. En obehörig lärare får bara anställas för ett år i taget, och på villkor att huvudmannen inte har tillgång till någon behörig lärare inom organisationen. Det här betyder en otrygghet för de obehöriga sfi-lärarna, och naturligtvis en risk för stor personalomsättning inom utbildningen.

För att utöka antalet behöriga lärare inom sfi föreslår regeringen en försöksverksamhet som gör det möjligt att under tre, eller maximalt fyra, år anställa en obehörig sfi-lärare som samtidigt studerar svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning. Lärarlyftet finns ju redan för lärare som har legitimation men saknar sva. Det här förslaget sträcker sig också till dem som saknar lärarlegitimation. Tanken är att de senare också kan komplettera sin ämnesutbildning för att få legitimation, genom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) eller på något annat sätt.

En sammanfattning av alla föreslagna förändingar hittar du på regeringens hemsida där du kan ta del av de övriga ändringsförslag som vi inte tar upp här.