Nyligen publicerade Skolverket rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola? - en kvantitativ analys av likvärdighet över tid (Rapport 374, 2012). Rapporten handlar om likvärdighetens utveckling i svensk grundskola sedan slutet av 90-talet och rapporten visar ökande resultatskillnader både mellan skolor och mellan elever - likvärdigheten har alltså försämrats i svensk grundskola. I rapporten konstateras att socioekonomisk och utländsk bakgrund har stor betydelse för resultaten och att den betydelsen har ökat under senare år. En förklaring till detta är det fria skolvalet då mer studiemotiverade elever i större utsträckning tenderar att utnyttja det fria skolvalet och de söker sig till skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. En ökad sortering av elever drivs sannolikt fram av s.k. dolda egenskaper som till exempel kamrateffekter och lärarförväntningar. Flera faktorer har bidragit till utvecklingen men valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet uppmärksammas i rapporten. Rapporten är intressant och viktig läsning och finns på Skolverkets webbplats.

Rapporten följdes snart av en artikel på DN debatt 20120521 där Bo Malmberg, Eva Andersson och Johan Östh presenterar resultat från sin studie inom ramen för ett projekt "Den svenska skolans nya geografi". De tre forskarna skriver bl.a.: "Skolpengssystemet leder inte till ökad kvalitet utan till en ökad skolsegregation och det fria skolvalet utnyttjas i större grad av privilegierade grupper i samhället för att undvika kontakt med underprivilegierade. Det är heller inte boendesegregationen som är huvudorsaken till den ökade skolsegregationen utan det är det fria skolvalet. Deras debattartikel där Skolverkets rapport även är underlag finns även att läsa på Skola och samhälle.

Några ledande företrädare för Miljöpartiet skrev två dagar senare (20120523) på DN debatt att partiet behöver ändra sin skolpolitik vad gäller friskolesystemet och det fria skolvalet: "Vi vill att idéburna organisationer ska driva skolor och vi vill att kommunala skolor ska vara öppna för alternativ och lokala variationer. Däremot konstaterar vi att vinstdriften av skolan bidrar till segregation och ökade kostnader." och sedan har flera artiklar följt i ämnet och en debatt mellan olika företrädare har pågått.

Nationellt centrum fortsätter att följa debatten med stort intresse!