Karin Sandwall, föreståndare NC
Karin Sandwall, föreståndare NC

Så här i slutet av året har vi på NC ägnat några dagar åt att dels följa upp året som gått och dels åt att blicka framåt. När vi utvärderar och planerar vår verksamhet talar vi internt ofta om att vi ska vara ”en bro” eller ”en länk”. För oss är det solklart vad vi menar, men en utomstående skulle nog undra: en bro eller länk mellan vaddå?

När vi pratar om ”en bro” tänker vi på NC att vi alltid – oavsett om vi har ett flerårigt kompetensutvecklingsuppdrag i en skola eller om vi har ett kort möte med Utbildningsdepartementet eller media – strävar efter att i såväl uppdraget som i mötet hänvisa till vad vi vet utifrån forskning OCH beprövad erfarenhet.  Vi vandrar liksom fram och tillbaka på den där bron mellan forskning och beprövad erfarenhet och hämtar, delger och utbyter kunskap på båda ställena, och så pratar vi om det i nya möten. När vi talar med skolledare och lärare kan vi ”kolla av” forskningen: är den relevant för just er, möjlig att använda? Och när vi talar med forskare så kan vi problematisera forskningen utifrån de många skolkontakter vi har – är forskarens frågeställningar och förslag på lösningar relevanta och möjliga att genomföra?

Eller så kan vi på NC tänka på vår verksamhet som ”en länk”, en förbindelse mellan ”skolans verklighet” och ”forskningens teorier” och en länk mellan beslutsfattande politiker på olika nivåer och skolledare/lärare. Vi tänker då på vår strävan att sammanföra olika perspektiv och olika aktörer så att elevers och studerandes lärande på andraspråket blir så effektivt och likvärdigt som möjligt i hela landet.

Så när vi följde upp den verksamhet vi haft under 2014 blev vi väldigt glada att se att brovandrandet och länkbyggandet givit resultat. Vi kan t.ex. se en markant ökning av antalet besökare på vår webbplats, antalet medlemmar i våra Facebook-grupper och antalet förfrågningar om olika former av kompetensutveckling. Vidare har ”länken” förstärkts genom att medarbetare förkovrat sig genom såväl skolbesök och uppdrag som genom vidare studier på avancerad nivå, seminarier och konferenser.  Vi blev stolta över att den panel som under året granskade flerspråkighets- och andraspråksforskningen vid Stockholms universitet bekräftade NCs betydelse för spridningen av flerspråkighets- och andraspråksforskning vid Stockholms universitet.

Men vi kan inte slå oss till ro utan måste ständigt förstärka och bygga nytt; under 2015 kommer NC att sätta större fokus på förskolan och på språkintroduktion och vi rekryterar en ny medarbetare med ansvar för sfi och vuxenutbildning. Håll dig uppdaterad genom vår webbplats.

2015 blir ett oerhört spännande år, inte minst pga det oklara (skol-)politiska läget. Vad händer inom fältet nyanlända? Vad händer med sfi och komvux? Andra frågor? Men, som Lincoln lär ha sagt, det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den. Vi på NC vill under 2015 bidra till skapandet av bättre förutsättningar för elevers/studerandes lärande genom att sammanföra skolpersonal och forskare (ni vet det där bro- och länkbyggandet…) på den konferens som återkommer vart tredje år: Symposium 2015.

Så vilken metafor tycker du passar bäst – tänker du på NC som en bro eller en länk? Eller dyker någon annan bild upp i ditt huvud när du läser den här krönikan?

/Karin Sandwall