Det är glädjande att "Nationell samling för läraryrket" föreslår dessa nödvändiga justeringar av examensbeskrivningarna för lärar- och förskollärarexamina. För att justeringarna ska kunna leda till ökad kvalitet i undervisningen av flerspråkiga elever, bör dock ändringarna även omfatta kunskaper om flerspråkighet och lärande på ett andraspråk samt kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta bör därför skrivas in som krav i examensordningen för lärare. NC hoppas även att justeringen innebär att ämnesdidaktiken inom ämneslärarutbildningarna utvecklas mot ökat fokus på språkets roll för utveckling av ämneskunskaper.

Förslagen att lärare genom Lärarlyftet ska få kompetens i svenska som andraspråk är glädjande. Med tanke på den låga andelen behöriga sva-lärare och att det dessutom är stor lärarbrist samt på den stora efterfrågan på utbildningsplatser i svenska som andraspråk betonar NC att en avgörande faktor är att lärosätena prioriterar svenska som andraspråk och bygger ut ämneslärarprogrammet och fristående kurser med just svenska som andraspråk, både för blivande och verksamma lärare.

Läs även: