Den sk Sfi-utredningen överlämnade i fredags sitt betänkande till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Betänkandet, Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning, kan här läsas i sin helhet.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk välkomnar sfi-utredningens betänkande som ett gediget inlägg i den integrationspolitiskt viktiga debatten om hur vuxna invandrare ska få en god grundläggande utbildning i svenska som andraspråk för aktivt deltagande i såväl samhälls- som arbetsliv. Några av utredningens förslag nämns här kort.

Sfi upphör som skolform

Utredningen föreslår att sfi upphör som skolform och istället ska ingå som en egen del i komvux som då kommer att bestå av tre separata delar: komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare. Man föreslår vidare att sfi och ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå sammanförs till en utbildning.

Utredningen poängterar målgruppens heterogenitet och för bl.a. därför fram individanpassning och flexibilitet som utgångspunkter för sina huvudförslag. Utifrån detta föreslår man sammanhållna studievägar (t.ex. att studieväg 1 ska innehålla kurserna A-D) och att rätten att återuppta studierna upp till D-kursnivå när individen har behov av och möjligheter till studier ska kvarstå.

Varlfrihetssystem och sfi-peng

Sfi ska enligt utredningen som tidigare vara ett kommunalt ansvar och kunna anordnas i kommunal regi eller ges av andra anordnare. Utredningen föreslår ett sk valfrihetssystem där själv individen ska välja vilken anordnare som är lämplig. En sk sfi-peng ska då följa individen till den anordnare man väljer.

Höjda behörighetskrav för sfi-lärare

Glädjande är att utredningen föreslår en dubblering av behörighetskraven för att undervisa i sfi. Kompetensen bör, menar man, omfatta 60 hp och ska kunna fås inom ramen för en påbyggnadsutbildning eller ingå som en valbar del inom grundutbildningen till lärare för de som avser arbeta med vuxnas andraspråksinlärning. Utbildningen bör enligt utredningen inriktas på ”vuxenpedagogik, andraspråksinlärning och interkulturell kommunikation inklusive arbetslivets kommunikationsstrategier”. Utredningen ser detta som ”ett av de mer centrala instrumenten för att varaktigt stödja en utveckling av sfi mot högre måluppfyllelse” (båda citaten s 471). Utredningen noterar vidare behovet av kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt hos lärare som undervisar inom komvux övriga kursutbud.

Behov av forskning

Avslutningsvis noterar NC utredningens uppmaning till regeringen om att överväga hur man kan ”höja ambitionsnivån när det gäller forskning i svenska som andraspråk samt i sfi både till volym och innehåll” (s 475).