I promemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (DS 2013:61) föreslås att en nyanländ invandrare som får etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Den prestationsbaserade stimulansersättningen inom svenskundervisning för invandrare, den så kallade sfi-bonusen, avvecklas. I promemorian föreslås att lagen om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och lagen om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 2014.

Stockholms universitets remissyttrande

Ta del av Stockholms universitets remissyttrande: Remissyttrande SU Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (3629 Kb)