Behovet av behöriga sfi-lärare är stort och Lotta, som är lektor i svenska som andraspråk och Alma som är adjunkt, berättar att många av studenterna de möter har efterfrågat en kurs som specifikt förbereder lärare inför mötet med vuxna andraspråksinlärare. De kurser som sedan tidigare finns på GU inom ämnet svenska som andraspråk har i stort sett saknat vuxenperspektiv. I den nya kursen kommer inriktningen mot målgruppen vuxna att vara framträdande, såväl i litteraturlistan som har fokus på sfi och vuxendidaktik som i undervisningen och  förhållningssättet i kursen, menar Lotta och Alma.

En kvinna med brunt hår och glasögon
Lotta Olvegård, lektor i svenska som andraspråk

I undervisningen kommer vi att diskutera hur teorier och metoder från den allmänna litteratur som finns om t.ex. språkutveckling, kan anpassas till vuxenundervisning. Vi kommer även att bjuda in forskare och verksamma lärare inom sfi vilket ytterligare kommer att bidra till ett stärkt vuxenperspektiv - vad det är som är speciellt med att undervisa vuxna, förklarar Lotta och Alma fortsätter:

- Ja, och eftersom hela kursen är riktad mot sfi så kan vi utgå från de förutsättningar som är utmärkande för skolformen.

Att utveckla och stärka vuxenperspektivet ytterligare är ett pågående arbete och Lotta hoppas att det på sikt kan komma att ta större plats även inom övriga kurser inom SVA. Kursen ges på halvfart under ett år, vilket bland annat gör det möjligt för verksamma, obehöriga lärare att läsa kursen parallellt med arbetet.

- Verksamma lärare kommer att ha stor nytta av denna kurs som ger goda möjligheter att testa det vi tar upp direkt i det egna klassrummet. Men vi vänder oss också till den som är nyfiken på sfi och kanske har bakgrund i någon annan skolform, och även till dem som läser till lärare och vill utöka sin behörighet. Och kursen ges på distans för att göra den tillgänglig för flera. Många bor långt från universitetet och vi vet att behovet av behöriga sfi-lärare är stort i hela landet, berättar Alma.

De 30 poängen är uppdelade på fyra delkurser:

  • Introduktionerkurs till vuxnas andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
  • Grammatiknära perspektiv på andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
  • Uttala och samtala i sfi-undervisningen
  • Litteracitetsutveckling på ett andraspråk hos vuxna

- Alla kan läsas som fristående kurser med möjlighet att tillgodoräknas om man väljer att fortsätta studera svenska som andraspråk på institutionen. Ett mål har varit att skapa en så flexibel kurs som möjligt för att göra den tillgänglig för studenterna, förklarar Lotta.

Delkurserna är valda med tanke på att få en bra kombination mellan teori och didaktik och också utifrån vilka grundläggande kunskaper och kompetenser du behöver som sfi-lärare. Sen har det varit svårt att göra ett urval med tanke på hur mycket som ryms inom sfi.

En kvinna med brunt hår och lugg.
Alma Rauer, adjukt i svenska som andraspråk

- Man måste komma ihåg att elevgruppen är spridd på många olika sätt, och bland annat i fråga om skolbakgrund. Vissa elever på sfi behöver utveckla grundläggande litteracitet medan andra går snabbspår, säger Alma.

Både Lotta och Alma hoppas så småningom kunna erbjuda fortsättningskurser riktade mot sfi där de skulle kunna erbjuda fördjupning och ytterligare ämnen.

- Den nu aktuella kursen skulle  vara en bra språngbräda för fortsatta studier, i och med att du redan från början får med dig vuxenperspektivet, något som idag ofta kommer in på slutet av en längre utbildning, säger Alma.
 
- Vi ser mycket fram emot att få ge den här kursen nu för första gången, avslutar Alma. Det är skillnad mellan att skriva kursplaner och litteraturlistor, och att sedan hålla i kursen på riktigt, så det längtar vi till.

Här kan du läsa mer om kursen och skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är torsdag 15 april.