Från den 1 juli 2019 ska lärare i förskoleklass kartlägga elevernas kunskaper i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande under höstterminen. Till detta används kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Kartläggningsmaterialen är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Nu finns även ett kompletterande stödmaterial för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass:

Det kompletterande stödmaterialet är frivilligt att använda. Det består av stödtexter till kartläggningsmaterialen som tar upp det som är särskilt viktigt att tänka på vid kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass.

För elever som är nya i det svenska språket och/eller inte kommit så långt i sin andraspråksutveckling behöver lärare göra anpassningar för att kunna genomföra kartläggningen. Anpassningar kan till exempel vara: 

  • När läraren samarbetar med en flerspråkig lärare för att eleven ska få möjlighet att använda både svenska och sitt starkaste språk vid kartläggningen.
  • När en elev får göra aktiviteten enskilt med läraren eller i par eller tillsammans med en modersmålslärare.
  • När aktiviteten genomförs i ett annat rum eller med ett annat material som eleven visar nyfikenhet för.
  • Hur lång tid aktiviteten tar och när på dagen som kartläggningen äger rum.

För de elever där det genom kartläggningen visas en indikation på att de inte kommer att nå kunskapskraven i läsförståelse i årskurs 1 och kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan ska en särskild bedömning genomföras. För elever som är nya i det svenska språket är sannolikheten stor att det visas en indikation på att de inte kommer att uppnå kunskapskraven och att en särskild bedömning behöver göras. I den särskilda bedömningen är det viktigt att både personal med specialpedagogisk kompetens, lärare med utbildning i andraspråksutveckling och modersmålslärare deltar för att kunna utreda vad eleven behöver för stöd.

Det finns även ett stödmaterial som tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket. Innehållet i de texterna är intressant och relevant även för lärare i andra årskurser än förskoleklass: