Skolverkets stödmaterial, som kan användas för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling, är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. I materialet finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar grundläggande litteracitet.

Kunskapsöversikt

Ger en samlad översikt över begreppen inom grundläggande litteracitet, där sfi:s historia visas och villkor och förutsättningar för vuxnas lärande behandlas. Ämnen som identitet och makt tas också upp.

Stödtexter

Med utgångspunkt i kunskapsöversikten finns ytterligare fristående texter sorterade under fem kategorier – grundläggande läs- och skrivinlärning, lärarroll och läraridentitet, modersmålets roll, digitala resurser och funktionell och kritisk litteracitet.

Filmer

Klassrumssituationer och intervjuer med forskare, rektorer, lärare och elever visar med ljud och bild hur skolan arbetar med grundläggande läs- och skrivundervisning.

Materialets olika teman

  • Grunder i skriftspråksutveckling
  • Lärarens roll i skriftspråksutveckling
  • Modersmålets roll i skriftspråksundervisning
  • Funktionell och kritisk litteracitet
  • Digitala verktyg i skriftspråksundervisning