Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

Utredningen föreslår i promemorian bland annat att:

  • Huvudmännen ska erbjuda en sammanhållen utbildning som utgår från en utbildningsplan.
  • Eleverna inom den sammanhållna utbildningen garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.
  • Arbetsförmedlingen till kommuner ska lämna uppgifter om vilka individer som anvisats till etableringsprogrammet och som omfattas av den s.k. utbildningsplikten.