Vi på NC har med stort intresse tagit del av Sveriges radios granskning av grundskoleämnet svenska som andraspråk (sva). Det framkommer tydligt att många skolor anser att det är svårt att avgöra vilka elever det är som ska få undervisning i svenska som andraspråk och hur man ska göra denna bedömning. Den alarmerande stora bristen på utbildade och behöriga sva-lärare bidrar till att det är svårt för skolor att göra behovsbedömningar och anordna kvalitativ sva-undervisning.

De problem som beskrivs i ett antal olika reportage i SR P4 känner vi igen från våra kontakter med huvudmän, rektorer och lärare runt omkring i landet. Det som framkommer i radioinslagen bekräftar även det som Skolinspektionen såg i sin senaste sva-granskning, nämligen att det görs ofullständiga bedömningar av elevers behov. 

Behov av utredning av svenskämnena

Då det finns flera allvarliga problem med våra två svenskämnen har NC redan tidigare föreslagit att regeringen ska tillsätta en utredning för att se över vad som måste förändras. Som ett led i detta välkomnar vi därför utbildningsminister Anna Ekströms kommentar att hon inte utesluter en översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk.