Karin Sandwall, föreståndare NC
Karin Sandwall, föreståndare NC

NC kommenterade tidigare regeringens promemoria som beskrev de första beståndsdelarna i den utbildningspolitiska delen av etableringspaketet. I denna krönika skulle jag vilja koppla ett par av dessa beståndsdelar till NCs roll som nationellt kompetens- och resurscentrum, som en bro mellan forskning och beprövad erfarenhet kring flerspråkiga elevers lärande i alla skolformer.

Glädjande med insatser som leder till ökad kompetens

NC har länge och på olika sätt arbetat för förbättrade förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande av svenska som andraspråk och deras lärande av olika skolämnen på andraspråket. Dagligen svarar vi på mängder av frågor, ofta får vi nationella uppdrag och kontinuerligt anordnar vi kompetensutveckling för skolor och kommuner. Den stora efterfrågan är glädjande men tyder också på ett stort behov och utvecklingspotential bland lärare och skolledare. Därför välkomnar vi särskilt promemorians avsnitt om att lärare och rektorer ska få ökad kunskap och kompetens om flerspråkighet, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi hoppas att denna satsning även kommer gymnasiet, komvux och sfi tillgodo.

Exempel på långsiktig kompetensutvecklingsinsats

Under tiden fortsätter vi att anordna kompetensutveckling kring just språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolor och kommuner i landet. Till exempel startar vi under våren ett flerårigt uppdrag i Hultsfreds kommun. Hultsfred satsar nämligen på att all skolpersonal i kommunen ska medverka i en långsiktig kompetensutveckling. Självklart medverkar även skolledningen aktivt i insatsen. Hur utvecklas då elevernas lärande i en kommun när skolledare/förskolechefer och lärare från förskola till komvux och sfi delar förhållningssätt, har samma begrepp för att tala om elevernas lärande och ett utvecklat kollegialt lärande? För att besvara denna fråga och andra kopplar vi forskning till insatsen i Hultsfred. Vi berättar mera om detta senare.

"Tuffa förutsättningar" - även sfi och komvux?

Regeringen aviserade i promemorian också "stöd till skolor med tuffa förutsättningar", man vill ge Skolverket i uppdrag att sluta avtal med skolor med låga studieresultat för att stödja kunskapsutvecklingen. Som jag skrev i kommentarerna har NC tidigare medverkat i Skolverkets regeringsuppdrag i skolor med låga studieresultat och där med glädje noterat en positiv utveckling efter kompetensutvecklingsinsatserna. Vi ser fram emot att de lärdomar som dragits i det uppdraget ska få komma till nytta i kommande, liknande, uppdrag. I övrigt skulle man ju också kunna inkludera sfi- och komvuxverksamheter i denna satsning. Väldigt många av de verksamheterna har ju verkligen "tuffa förutsättningar" vad gäller resurser, målgrupper, lärarkompetens och många av dem har absolut "låga studieresultat".

Akuta snabbplåster eller långsiktigt verksam medicin?

Vi som arbetar på NC ser verkligen fram emot spännande och utvecklande arbete tillsammans med skolverksamma och andra aktörer under året. Och tänk om 2015 blir det år då regeringens åtgärder inte bara blir plåster utan medicin för de bristande förutsättningar som vi länge påtalat? För akuta snabbplåster i all ära, men bara medicin som bygger på forskning och beprövad erfarenhet kan vara långsiktigt verksam.

/Karin Sandwall