I dagarna har riksdagen beslutat om förändringar som rör nyanlända elevers utbildning inom grundskolan och regeringen har beslutat om förändringar som rör språkintroduktionsprogrammet.

Förändringar inom åk 7-9

För nyanlända elever i åk 7-9 innebär förändringarna följande:

Stärkt rätt till studiehandledning på modersmålet

För att nyanlända elever ska få bättre stöd för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program har riksdagen beslutat att nyanlända elever åk 7-9 ska få studiehandledning på modersmålet, om det inte är uppenbart obehövligt.

Individuell studieplan

Riskdagen har även beslutat att en individuell studieplan ska upprättas för varje elev senast inom två månader från mottagandet. När det är behövligt ska studieplanen kunna innefatta också tid på gymnasiets introduktionsprogram. Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Den ska innehålla uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder. Studieplanen ska revideras löpande utifrån nya bedömningar som görs av den nyanlända elevens ämneskunskaper.

Anpassad timplan

Det har även beslutats att det ska vara möjligt att anpassa utbildningen efter nyanlända elevers behov och förutsättningar genom att eleverna ska kunna följa en anpassad timplan. Rektorn ska få besluta att en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan, ska ges undervisning som avviker från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen genom en s.k. anpassad timplan, om

  • rektorn efter att elevens kunskaper har bedömts eller senare, bedömer att eleven kommer att ha svårt att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan inom ramen för skolplikten eller motsvarande rätt till utbildning
  • eleven och elevens vårdnadshavare har samtyckt till den anpassade timplanen.

En anpassad timplan ska utformas så att

  • eleven ges undervisning i sådana ämnen och minst det antal ämnen som krävs för att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan
  • ett av dessa ämnen är idrott och hälsa
  • eleven ges minst den totala undervisningstid som återstår för övriga elever i den årskursen hos huvudmannen under den kvarvarande skoltiden

Läs mer om förändringarna i utbildningsutskottets betänkande.

Förändringar inom introduktionsprogrammen

Regeringen har beslutat om förändringar i gymnasieförordningen som bland annat rör gymnasieskolans introduktionsprogram.

Språkintroduktion i sva under kort period

Ändringarna innebär att språkintroduktionen i svenska eller svenska som andraspråk endast ska kunna bedrivas under en kort inledande period vilket inte är tydligt i dagens reglering. Det är viktigt att eleverna inom språkintroduktion tidigt under sin utbildning även läser andra kurser exempelvis matematik eller samhällskunskap då det kan öka motivationen och förbättra resultaten.

Individuellt alternativ

Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ ska innehålla kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättningar att klara av dem. De elever som läser individuellt alternativ behöver tidigt i sin utbildning börja läsa gymnasieämnen även om eleverna i första hand ska läsa de grundskoleämnen de saknar godkända betyg i.

Tydligare studieplaner

Bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas. Förtydligandet innebär att det på introduktionsprogram ska framgå av såväl den individuella studieplanen som gymnasieintyget vilket yrkesområde utbildningen inriktats mot då eleven läst yrkeskurser.