Målgrupp

Förskolans och förskoleklassens ledning samt pedagoger och övrig personal inom förskolan och förskoleklass.

Syfte

Syftet med dagen är att öka medvetenheten om främst nyanlända barns förutsättningar och villkor i förskolan och i förskoleklassen. Detta sker genom föreläsning och interaktivt erfarenhetsutbyte.

Innehåll

Vilka frågor, utmaningar, möjligheter ställs vi inför i vårt pedagogiska uppdrag i förskolan och förskoleklassen?

Vi berör och utbyter erfarenheter kring:

  • Mottagande och inkludering
  • Socialisation, identitet och delaktighet
  • Flerspråkighet och tidig andraspråksutveckling
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Medverkande

Anniqa Sandell Ring och Monica Söderström Lareu arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet, där de bland annat bedriver kompetensutveckling inom områdena svenska som andraspråk, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i förskola och skola.

Mer information

22 mars 2016 i Östersund:

12 april 2016 i Varberg:

26 maj 2016 i Växjö:

24 maj i Västerås: