Skolverket har på regeringens uppdrag undersökt hur stor del av undervisningen i förskoleklassen och grund- och gymnasieskolan som bedrivs av behöriga lärare.

Rapporten bekräftar det vi på NC länge hävdat: det finns ett akut behov av lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare som undervisar i svenska som andraspråk.

Bland lärarna som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolans senare år samt i gymnasieskolan återfinns nämligen den lägsta andelen tjänstgörande lärare med behörighet av alla lärarkategorier. Bland lärarna i årskurs 4-6 var 35 procent behöriga. Bland lärarna i gymnasieskolan var endast 18 procent behöriga. Bland lärarna som undervisar i svenska som andraspråk i årskurs 1-3 är andelen behöriga lärare 76 procent. Denna relativt höga andel kan bero på att den som är behörig i svenska i årskurs 1-3 också blev behörig i svenska som andraspråk i årskurs 1-3 enligt behörighetsförordningen före 1 december 2014.

NC hoppas nu att regeringen uppmärksammar detta behov i kommande insatser rörande lärarutbildning och kompetensutveckling för lärare som undervisar flerspråkiga elever i grund- och gymnasieskolan.