Förbättringen av resultaten i läsförståelse är ett mycket viktigt kvitto för alla lärare, rektorer och annan skolpersonal som kämpat hårt för att ge alla elever kvalificerad undervisning. Ett viktigt besked är också att elever med utländsk bakgrund inte har påverkat resultatutvecklingen mellan 2012 och 2015, vilket debattörer ibland felaktigt påpekar.

Bristande likvärdighet oroar

Att den nedåtgående trenden är bruten tyder på att Skolsverige är på rätt väg, men med tanke på att den svenska skolan nu även enligt PISA fortfarande har stora problem med bristande likvärdighet och skolsegregation finns anledning till oro och mycket kvar för regering och huvudmän att göra.

Att ta tillvara på hittills genomförda regeringssatsningar och arbetsinsatser samt utveckla dessa vidare är särskilt viktigt med tanke på de många nyanlända elever som började i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen under 2015. NC arbetar aktivt med stöd och kompetensutveckling i flera av de kommuner som har tagit emot de största andelarna nyanlända elever. Vi möter ett stort engagemang och en vilja att utveckla kompetensen för att möta skolans utmaningar på ett kvalificerat sätt.

Att "ingen elev ska lämnas efter", som utbildningsminister Gustav Fridolin anförde på presskonferensen idag, pekar på behovet av ännu fler satsningar för flerspråkiga och andra elever i utsatta storstadsområden. Framförallt med tanke på att det är ett fåtal skolor som tagit emot den största andelen nyanlända elever och att många skolor i dessa områden sedan länge stått inför stora utmaningar. Denna höga - och för samhället avgörande - ambition pekar även på behovet av bättre förutsättningar, exempelvis förbättrade arbetsvillkor för rektorer och lärare samt kompetensutveckling för undervisning för nyanlända och flerspråkiga elever inom förskolan och vuxenutbildningen (inklusive sfi).

Gemensam kraftsamling nödvändig

För att höja resultaten ytterligare behöver rektorer och lärare få bättre förutsättningar för att organisera och genomföra undervisning. Här vilar ett stort ansvar på regeringen och huvudmännen. Det finns fortfarande mycket att utveckla för att lärare ska kunna ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att undervisa.

NC vill även poängtera det orimliga i att samhällets problem med integration och boendesegregation ses som skolans problem att lösa. Här krävs istället ett gemensamt ansvar på alla nivåer och inom många politikområden för att kunna åtgärda segregationens negativa effekter i form av bristande likvärdighet och ökad skolsegregation.

NCs verksamhet strävar efter att på olika sätt bidra till en fortsatt positiv utveckling i den svenska skolan där goda förutsättningar för flerspråkiga elever kommer att bli en allt viktigare faktor för goda skolresultat och för ett hållbart, demokratiskt samhälle.