NC välkomnar Skolverkets rapport Redovisning av uppdrag att undersöka om det finns köer till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Dnr U2016/01673/GV, U2016/01708/S, U2016/04154/GV) och instämmer i Skolverkets bedömning och förslag.

Skolverkets förslag för att minska köer till sfi berör tre områden: att säkerställa kompetensförsörjningen, att utveckla samverkan mellan personalkategorier och att utveckla samarbetet inom kommunerna.

Distansutbildning i svenska som andraspråk

  • Skolverket föreslår att tillgången till distansutbildning i svenska som andraspråk för sfi-lärare utökas så att det är möjligt att möta behovet av sfi-lärare över hela landet. Utbildningen behöver ha ett tydligt vuxenpedagogiskt perspektiv för att möta behoven hos lärare inom sfi.

Kommentar

För att upprätthålla sfi-verksamheter för de rekordmånga elever som har rätt till utbildningen och samtidigt utbilda obehöriga men verksamma sfi-lärare behöver lärarna studera på betald arbetstid. Om distansutbildningens utgångspunkt är sfi-lärarnas verksamhet istället för en traditionell lärarutbildning kan kvaliteten i sfi-utbildningen också relativt direkt förbättras. För att kunna möta behovet av lärarutbildning behöver lärosäten troligen samverka.

I detta sammanhang vill NC också betona att många huvudmän kan behöva se över arbetsvillkoren för sina sfi-lärare. Många sfi-lärare har en mycket pressad arbetssituation som inte medger en likvärdig och individanpassad utbildning eller en bas i forskning och beprövad erfarenhet såsom Skollagen och kursplanen anger.

Kompetensutvecklingsinsatser

  • Skolverket har i dag regeringens uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända i grund- och gymnasieskolan. Skolverket föreslår att detta utvecklingsuppdrag även ska omfatta komvux. Förslaget att inkludera även komvux i den pågående insatsen avser både de delar som utgörs av generella kompetensutvecklingsinsatser och de delar som utgörs av riktat stöd till kommuner som tagit emot en särskilt hög andel nyanlända.

Kommentar

NC instämmer i detta förslag och vill betona vikten av ett vuxenpedagogiskt arbetssätt för sfi och övriga komvux. Här finns en stor utmaning då det kan saknas denna kompetens på många lärosäten som kan genomföra utvecklingsuppdraget. Även här blir det troligen nödvändigt att flera lärosäten samverkar för att kunna erbjuda personal inom komvux relevanta kompetenshöjande insatser.

Statsbidrag för att utveckla sfi

  • Skolverket föreslår att statsbidraget för att utveckla kvaliteten och individanpassningen av sfi ska finnas kvar även efter 2017. Det vore önskvärt att medel avsätts för en längre period än ett år i taget för att skapa bättre planeringsförutsättningar för mottagarna. Skolverket föreslår därför att mer medel avsätts framöver än som varit fallet för 2016 och 2017.

Kommentar

Sådana statsbidrag är välkomna i de ofta resurssvaga sfi-verksamheterna.

Bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna

  • Skolverket menar att regeringen bör se över hur Arbetsförmedlingens etableringsplan och den individuella studieplanen inom vuxenutbildningen kan sammanföras med hänsyn till individens lärande och sysselsättning på lång sikt.

Kommentar

Här vill NC betona Skolverkets formulering: "med hänsyn till individens lärande och sysselsättning på lång sikt", dvs en sådan översyn bör fokusera lärande och sysselsättning som inte har ett snävt och kortsiktigt mål utan som tar hänsyn till individens resurser på längre sikt.