NCs remissyttrande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (397 Kb)

Sammanfattning av yttrandet

NC instämmer i stort med förslagen som utredningen lägger fram gällande

  • samarbetsformen entreprenad
  • att LOU inte är tillämplig
  • att möjligheter till distansundervisning införs inom skolväsendet

NC avstyrker utredningens förslag att fjärrundervisning ska få användas i alla ämnen förutom de praktisk-estetiska. NC menar att fjärrundervisning enbart bör få användas i ämnen som omfattar få timmar och har små elevgrupper som är geografiskt utspridda, t.ex. modersmål och vissa moderna språk samt studiehandledning i interaktiv form. Ämnet svenska som andraspråk är ett centralt, omfattande ämne i skolan och innehar även en särställning med tanke på att ämnets målgrupp till stor del är elever som är nybörjare i svenska språket. NC anser därför att ämnet svenska som andraspråk är synnerligen olämpligt att anordna som fjärrundervisning.

NC menar också att flera av förslagen riskerar att bidra till försämrad undervisning för den stora gruppen nyanlända elever, främst med tanke på att dessa elever är nybörjare i svenska språket, det språk som undervisningen huvudsakligen bedrivs på. Eftersom denna elevgrupp är tämligen osynlig i betänkandet lyfter vi fram nyanlända elever specifikt i detta remissvar, även om många av våra synpunkter även gäller flerspråkiga elever som inte definieras som nyanlända. NC anser därför

  • att nyanlända elevers specifika förutsättningar och behov behöver beaktas och tas hänsyn till i förslagen gällande fjärrundervisning.
  • att nyanlända elever enbart ska kunna få fjärrundervisning i modersmål och tillgång till studiehandledning på modersmålet i interaktiv form. Ett undantag kan vara ämnesundervisning på modersmålet av en behörig ämneslärare, vilket skulle kunna anordnas som fjärrundervisning.
  • att fjärrundervisning i fler ämnen inte bör tillåtas förrän det kan fastställas att undervisningsformen inte medför negativa konsekvenser jämfört med närundervisning, framförallt för flerspråkiga och nyanlända elever. Detta gäller i synnerhet ämnet svenska som andraspråk.

NC vill även påpeka att fjärrundervisning i skolans olika ämnen

  • försvårar för lärare att samarbeta kring nyanlända elever, vilket är en viktig framgångsfaktor för nyanlända elevers skolframgång
  • kräver att handledaren har tillräcklig kompetens för att kunna stötta nyanlända elever.

Gällande fjärrundervisning i modersmål och tillgång till studiehandledning på modersmålet i interaktiv form anser NC

  • att förslagen inte är tillräckliga för att möta det stora behovet av, och den stora efterfrågan på, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Frågan bör därför utredas vidare för att inte bara skapa ökade möjligheter utan även ökad tillgång. En utredning skulle då t.ex. kunna undersöka på vilket sätt staten kan ta ett nationellt ansvar för ökad likvärdighet gällande modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, ett förslag NC kortfattat beskriver i yttrandet.

Läs yttrandet i sin helhet

NCs remissyttrande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (397 Kb)