NCs remissyttrande På goda grunder (SOU 2016:59) (287 Kb)

Sammanfattning

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar utredningens förslag att införa en åtgärdsgaranti för att garantera att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder. Förslaget bygger dock på att förskollärare, grundskollärare och speciallärare/specialpedagoger har goda förutsättningar, framför allt lämplig kompetens, för att kunna genomföra kartläggning, analysera behoven samt planera, genomföra och följa upp insatser. Det faktum att flerspråkiga elever och elever med annat modersmål än svenska i lägre grad uppnår gymnasiebehörighet jämfört med elever som har svenska som modersmål, tyder dock på att kompetensen rörande flerspråkiga elevers lärande behöver stärkas för att förslagets syfte ska kunna nås.

NC finner det vidare anmärkningsvärt att flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematik-utveckling varken nämns i utredningens bakgrundskapitel eller i utredningens förslag med tanke på att ungefär en fjärdedel av eleverna i grundskolan är flerspråkiga och nästan en fjärdedel av eleverna i förskoleklass inte har svenska som sitt modersmål. Samtidigt saknar förskollärare, svensklärare, matematiklärare och speciallärare/specialpedagoger kompetens gällande flerspråkighet och läs- och skriv- och matematikutveckling på ett andraspråk. Dessutom föreligger en alarmerande stor brist på utbildade och behöriga lärare i svenska som andraspråk, en lärarkategori som vi menar har en central roll för att åtgärdsgarantin ska kunna genomföras för flerspråkiga elever. NC instämmer således inte med utredningens förslag om att inga nya krav behöver ställas på lärares kompetens utanför dagens lärarutbildning och kompetensutveckling. NC anser att det behövs förändringar i dagens lärarutbildningar, omfattande kompetensutvecklingsinsatser samt i övrigt goda förutsättningar för genomförande av kartläggning och analys för att åtgärdsgarantin ska kunna ge den effekt som utredningen åsyftar.

Sammanfattningsvis innehåller NCs yttrande följande punkter

  • Kartläggning och analys samt val av stödåtgärder gällande flerspråkiga elever ska utföras av utbildade och behöriga lärare i svenska som andraspråk i samråd med modersmålslärare och personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Adekvat lärarkompetens och förutsättningar för kompetensutveckling saknas för att åtgärdsgarantin ska ge effekt för flerspråkiga elever. NC ifrågasätter starkt att utredningens förslag inte ställer några nya krav på lärarkompetens.
  • NC anser det vara anmärkningsvärt att utredningen inte nämner den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare när dessa lärarkategorier är avgörande för att flerspråkiga elever ska få adekvat stöd.
  • Vid en översyn av förskollärar- och grundlärarutbildningarna bör innehållet anpassas så att blivande lärare får tillräckliga kunskaper även gällande flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematikutveckling.
  • Speciallärar- och specialpedagogutbildningarna behöver ha ett större fokus på att upptäcka, kartlägga och analysera flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematiksvårigheter samt adekvata stödåtgärder för dessa elever.
  • Alla förslag gällande fortbildning och kompetensutveckling måste beakta flerspråkiga elevers lärande.
  • Som incitament för kompetensförstärkning krävs stimulansbidrag även för nyanställning av lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare och inte enbart för speciallärare och specialpedagoger.
  • NC anser att flerspråkiga elevers modersmål redan nu måste användas som resurs i kartläggning och analys och detta kan därför inte anses vara en framtidsfråga.

Punkterna ovan utvecklas och kommenteras mer i remissyttrandet:

NCs remissyttrande På goda grunder (SOU 2016:59) (287 Kb)