NC tycker till

NC tycker till

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har som vana att kommentera aktuella nyheter och förslag som rör svenska som andraspråk samt flerspråkiga elevers lärande. Här nedan finns ett antal kommentarer och debattartiklar där våra åsikter och förändringsförslag framkommer samt ett urval av våra yttranden som remissinstans. Se även NCs remissyttranden.

NC kommenterar Skolverkets översyn av svenskämnena

Skolverket har genomfört en bred översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk och har nu lämnat över rapporten till regeringen. Skolverket föreslår att svenska som andraspråk bör kompletteras med en ny grundläggande del för nybörjare. Dessutom behövs tydligare regler, kompetensutveckling och mer stöd till både lärare och rektorer. Det är några av Skolverkets förslag till regeringen om hur ämnena svenska och svenska som andraspråk kan förbättras. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen som, om de genomförs, kan vara viktiga steg på väg mot att stärka undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. I denna artikel kommenterar NC främst förslagen som rör grundskolan.

NC kommenterar sfi-pengsutredningen SOU 2022:17

NC och Nationella prov i sfi ser risker kopplade till förslagen i betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi som onsdag 30 mars överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström. Ekonomiska resurser bör inte läggas på ytterligare ett test inom sfi-utbildningen utan riktas in på att utveckla kvaliteten i sfi-utbildningen och skapa bättre förutsättningar för en språkutvecklande undervisning. Ett standardiserat test för att mäta progression är inte svaret på de utmaningar sfi står inför.

Språkliga nivån som krävs kan variera för olika yrken

I DN 21-09-30 publicerade fyra komvuxlärare några förslag utifrån kritik de framförde om sfi. Bland annat att ”experimentet” kombinationsutbildningar bör avbrytas.

Modersmålsämnets betydelse för individ, skola och samhälle

Med tanke på senaste tidens diskussion om modersmålsämnet utifrån politiska förslag om att lägga ner modersmålsundervisningen vill vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) tillsammans med Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet, med denna text belysa att modersmålsundervisning har stor betydelse för såväl individ, skola som samhälle.

Minskning av studiehandledning pga ekonomiska nedskärningar

En stor majoritet av de tillfrågade lärarna och studiehandledarna upplever att kommuners och skolors ansträngda ekonomi bidrar till att elever får minskad studiehandledning på modersmålet. Många anser dessutom att deras elever inte får studiehandledning utifrån behov, varken i den omfattning eleverna behöver eller under tillräckligt lång tid. Flera lärare och studiehandledare upplever dessutom att de har små möjligheter att påverka så elever kan få mer studiehandledning om eleverna behöver. Detta framkommer i en enkätundersökning som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har gjort.

NC kommenterar Skolinspektionens sva-granskning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk åk 7-9 som visar stora brister gällande bedömningen av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk, rektors ledning och undervisningens genomförande. För oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är dessa resultat tyvärr inga nyheter och vi menar att det är hög tid att agera för att flerspråkiga och nyanlända elever ska få den undervisning i svenska språket som de har rätt till. I denna artikel diskuterar vi några av resultaten.

Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslag

Nu har Skolverket lämnat över förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har läst förslagen och jämfört kursplanen i svenska som andraspråk med kursplanen i svenska. NC konstaterar att skillnaderna mellan kursplanerna ökar och att det viktiga andraspråksperspektivet i högre grad skrivs fram i kursplanen i svenska som andraspråk.

NC kommenterar reviderad kursplan i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kommenterar härmed Skolverkets förslag på reviderad kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan. Det är positivt att de föreslagna revideringarna av kursplanen i svenska som andraspråk bidrar till att synliggöra och konkretisera vad undervisning i svenska som andraspråk behöver innehålla i jämförelse med undervisning i ämnet svenska. Dock saknas fortfarande ett tydligt andraspråksperspektiv, framförallt i ämnets syfte och kunskapskrav. Dessutom är det problematiskt att kunskapskraven är nästintill identiska i svenska som andraspråk och svenska.

Timglas med sand som rinner ut.

NC kommenterar timtilldelning på sfi

"Det är otillfredsställande att reglerna skiljer sig så mycket åt mellan olika skolor." NC har undersökt timtilldelning och tidsbegränsning på sfi. I enkätundersökning, kontakt med Skolverket och intervjuer med rektorer från olika verksamheter framträder en splittrad bild med stor variation i hur frågan om timmar på sfi hanteras. En variation som inte alltid följer styrdokumentens intentioner.

NC kommenterar betänkandet "Med undervisningsskicklighet i centrum"

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kommenterar här betänkandet "Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling" (SOU 2018:17). NC kommenterar de delar som rör NCs uppdrag specifikt, dvs delar av kapitel 12: "Vissa frågor om modersmål, svenska som andraspråk och språkutveckling." Sammanfattningsvis stödjer NC inte utredningens förslag om en mer flexibel grundlärarexamen och delar inte utredningens bedömning att förändringar gällande språkutveckling eller språkinlärning inte behöver göras av examensbeskrivningarna för de fyra lärar- och förskollärarexamina.

NC kommenterar förutsättningar för kvalitet i sfi

Vi har inte råd att fortsätta slösa skattemedel och mänskliga resurser i ett system där förutsättningarna för kvaliteten i sfi-utbildningen inte finns, skriver Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en kommentar efter Kalla faktas program "Sfi-bluffen".

NCs remissyttrande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

NC har skrivit remiss på betänkandet "Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning" (SOU 2017:44). NC avstyrker utredningens förslag att fjärrundervisning ska få användas i alla ämnen förutom de praktisk-estetiska och påpekar att flera av förslagen riskerar att bidra till försämrad undervisning för den stora gruppen nyanlända elever.

NC kommenterar "Utbildning, undervisning och ledning"

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (SOU 2017:51) har nu lämnat sitt delbetänkande. NC välkomnar i huvudsak förslagen, men anser att vissa av dem borde ha formulerats skarpare och tydligare för att säkerställa en tydligare riktning och en än högre ambitionsnivå för huvudmän och lärosäten. Utredningens steg för steg-strategi riskerar annars att främst bli ett enda steg istället för en bred väg mot bättre och mer likvärdiga förutsättningar i skolverksamheterna.

NC kommenterar Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har nu lämnat över sitt betänkande och lägger fram ett antal väldigt intressanta och viktiga förslag. Förslagen innebär bland annat ökade möjligheter till anpassning av nyanlända elevers utbildning, förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet och att nyanlända elever ska få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen i stort men kommer i denna artikel att kommentera vissa delar.

NC kommenterar rapporten om köer till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), visar en ny rapport från Skolverket. Den största orsaken till köerna är bristen på sfi-lärare. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) de åtgärder Skolverket föreslår för att minska köerna.

NC kommenterar Språkintro-granskningen

NC välkomnar Skolinspektionens granskning av språkintroduktion på gymnasieskolan 2017 då rapporten på ett tydligt sätt lyfter fram viktiga utvecklingsområden som varit kända under en längre period. Många av de utvecklingsbehov som Skolinspektionen pekar på kan bero på otydliga styrdokument och lärares reella förutsättningar att följa och tolka dessa.

Alarmerande låg andel behöriga sva-lärare

Andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka och behörigheten i svenska som andraspråk är fortsatt oroväckande låg, visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) uppmanar regeringen och lärosätena att skyndsamt sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk och ger konkreta förslag på lämpliga fortbildningsinsatser.

NC kommenterar komvux-utredningen

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar den utredning om kommunal vuxenutbildning som regeringen tillsatte den 20 februari 2017. Med tanke på den stora ökningen av flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning är det viktigt att frågan om kompetens hos lärare inom komvux och särvux ses över.

NC kommenterar "En flexiblare ämneslärarutbildning"

I promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning Dnr U2016/04953/UH lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Bland annat föreslås att undervisningsämnet svenska som andraspråk ska få kombineras med valfritt annat ämne. Detta förslag menar vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kan riskera ökade brister i likvärdighet om man inte noga överväger att till innehåll och omfattning göra om lärarutbildningarna i svenska som andraspråk och svenska.

Remissyttrande angående Läsa-Skriva-Räkna-garantin

NC finner det anmärkningsvärt att flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematikutveckling inte nämns i utredningens förslag och instämmer inte med utredningens förslag om att inga nya krav behöver ställas på lärares kompetens utanför dagens lärarutbildning och kompetensutveckling.

NC kommenterar gymnasieutredningen

Nu har gymnasieutredningen överlämnat sitt betänkande kring olika områden som rör gymnasieskolan. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt de förslag som vi anser vara av störst vikt för nyanlända elever och övriga elever med annat modersmål än svenska. Förslagen kommenteras kort och artikeln avslutas med ytterligare förslag på insatser som NC anser behövs som komplement. I inlägget finns även länk till vårt remissyttrande.

"Ge nyanlända en bättre start i skolan"

Alla lärare, från förskola till högskola, kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver lärarfackens Johanna Jaara Åstrand och Bo Jansson och Anna Kaya, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Dessa insatser behövs för nyanlända elever

En ny rapport från Skolverket visar hur invandringen påverkat resultaten i PISA och gymnasiebehörigheten. I denna artikel föreslår Nationellt centrum för svenska som andraspråk ett antal tänkbara insatser för att förbättra utbildningen för nyanlända elever så fler elever når ökade resultat och gymnasiebehörighet.

NC kommenterar "Nationell samling för läraryrket"

På DN debatt har företrädare för regeringen, lärarfacken, SKL och idéburna skolor kommit överens om ett förslag i fem punkter för att stärka lärares och rektorers profession: karriärtjänster på vetenskaplig grund, vårda behörighetsreformen, frigör lärartid, ge skolledare bättre förutsättningar och ge nya lärare en bra introduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen men saknar vissa avgörande förslag för en ökad kvalitet i lärarutbildningarna och fortbildning av verksamma lärare.

NC kommenterar rapporten om språkintroduktion

Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i takt med att elevantalet ökar. Det är svårt att hitta lokaler och att rekrytera lärare och studiehandledare. En ny rapport från Skolverket visar också att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) rapporten och poängterar att det är dags för regering, lärosäten och huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att höja utbildningens kvalitet och säkerställa lärarnas kompetens.

NC kommenterar satsningen på att kombinera sfi och yrkesvux

Regeringen har beslutat om att statsbidrag ska kunna lämnas för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux eller särvux eller med sfi. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) denna satsning.

”Problematiskt dölja bristen på sva-lärare”

Timplanen är ingen bra utgångspunkt för att dimensionera utbildningen när det gäller lärare i svenska som andraspråk. Det menar Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), som i en intervju i Skolvärlden är kritisk till att UKÄ:s rapport döljer behovet av sva-lärare.

NC kommenterar lagändringsförslag för nyanlända elever

Då regeringen nu har överlämnat proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, till riksdagen publicerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) här kommentarer till propositionen.

Remissyttranden

Här finns ett urval av de yttranden som Nationellt centrum för svenska som andraspråk har lämnat som remissinstans.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter