Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

En del av Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) uppdrag innebär kompetensutvecklingsinsatser av olika slag för pedagogiskt verksamma inom hela skolväsendet.

Behöver din kommun eller skola utveckla förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att klara sina studier och därmed möjligheterna att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv? Behöver ni stöd i arbetet med att utveckla och stärka organisationen av ämnet svenska som andraspråk och sva-lärarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet? 

NC anordnar olika typer av kompetensutveckling för pedagogiskt verksamma inom hela skolväsendet; förskolan, grundskolan, gymnasiet och komvux. Vi vänder oss såväl till lärare och andra pedagogiskt verksamma som till skolledare och andra som har ett särskilt ansvar för skolutveckling.

Våra insatser har alltid som mål att var långsiktigt hållbara, dvs att deltagarna genom insatsen får förutsättningar för att utveckla arbetssättet vidare efter insatsens slut. Vi ser därför varje insats som ett samarbetsprojekt mellan huvudman och NC så att insatsen blir anpassad efter huvudmannens behov och förutsättningar. Det är också därför som vi prioriterar att arbeta med insatser som löper över längre tid, t.ex. med ett antal tillfällen över ett läsår, och det är även anledningen till att vi alltid involverar skolledningen. Skolledningens aktiva delaktighet är en avgörande faktor för att en insats ska kunna bli framgångsrik och hållbar. 

NC arbetar ofta med insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt om arbetssätt inom kombinerade/integrerade språk- och yrkesutbildningar. Vi har även kompetensutveckling för lärare i svenska som andraspråk och processstöd för huvudman, rektor och sva-lärare i syfte att förstärka organisering och genomförande av sva-undervisning. Vi genomför också större konferenser för lärare, våra välkända symposier, vart tredje år.

Kanske har din kommun/huvudman andra behov? Kontakta föreståndare Sofia Engman med dina önskemål och frågor!

Insatser med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

NC har länge arbetat med två typer av insatser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) på uppdrag av Skolverket. Exempelvis kan det handla om kompetensutveckling kring SKUA för en kommuns eller en enskild huvudmans samtliga personal (eller större delen av personalen), på plats i kommunen.

Vad gör en SKUA-utvecklare?

Som en del i arbetet med kompetensutveckling i SKUA har NC sedan 2016 haft ett uppdrag genom Skolverket att genomföra en utbildning för utvalda lärare, deras rektorer och förvaltningschefer inom både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Deltagande lärare ska efter utbildningen initiera, utforma och genomföra kommunens kompetensutvecklande insatser inom SKUA.

Språk- och yrkesutbildningar för unga vuxna och vuxna

Allt fler flerspråkiga unga vuxna och vuxna väljer yrkesinriktade utbildningar inom gymnasiet eller komvux. Behovet av sfi-/andraspråks- och yrkeslärare med kunskap om arbetssätt som utvecklar såväl språket som yrkeskunskaperna är mycket stort. NC arbetar här inom ett eget utvecklingsprojekt och med kompetensutvecklingsinsatser.

Vad skiljer NCs SKUA-insatser från Läslyftet?

Det finns många olika insatser som syftar till att lärare i olika ämnen ska utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Här beskrivs några likheter och skillnader mellan NCs arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och Läslyftet, dvs de moduler som återfinns i Skolverkets lärportal.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser

NC har bland annat som uppdrag att sprida forskning och beprövad erfarenhet samt stödja implementering av forskning och styrdokument. Som ett led i detta arbete är kompetensutveckling av lärare och skolledare en betydande del av vår verksamhet. Här kan du ta del av olika exempel på kompetensutvecklingsinsatser.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC