NC deltar som experter eller referenspersoner i olika sammanhang, både på nationell, regional och lokal nivå. Alltifrån att samtala med politiker och tjänstemän på departement till att delta i statliga utredningar eller olika nätverk.

Samarbete med skolmyndigheter

Samarbetet med Skolverket innebär att vi är referenspersoner rörande styrdokument och vissa nationella material, exempelvis nationella prov (sva, ge, ma, sfi), kartläggningsmaterial och stödmaterial eller när kursplaner ska revideras. Vi samarbetar även med Skolinspektionen, bland annat rörande olika typer av granskningar inom vårt ämnesområde. NC och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) deltar i ett nätverk för att förbättra utbildningen för nyanlända och flerspråkiga elever i behov av särskilt stöd. Vi har även kontakt med Skolforskningsinstitutet rörande forskningsöversikter inom vårt verksamhetsområde.

Övrigt samarbete

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en annan samarbetspartner där NC medverkat i arbetet med framtagandet av nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering. Vi samarbetar även med Utbildningsradion (UR) som referenspersoner i olika produktioner. De olika fackförbunden för lärare och skolledare samarbetar vi också med vid behov.

Utredningar och remisser

NC deltar som experter eller referenspersoner i statliga utredningar. Antingen blir vi inbjudna eller så uppvaktar vi olika utredningar för att erbjuda vår expertis. Nyligen var NCs före detta föreståndare Karin Sandwall utnämnd till särskild utredare för sfi-utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk och NC-medarbetaren Hülya Basaran var tidigare expert i Nihad Bunars utredning Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer.

NC, eller Stockholms universitet, är dessutom ofta remissinstans och vi svarar således ofta på betänkanden som rör vårt ämnesområde. Våra remissvar publicerar vi på vår webbplats.

Nätverk

NC deltar i olika nationella och nordiska nätverk. När det gäller vuxenutbildning deltar vi i Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och Alfarådet. Vi har även ett nordiskt samarbete med Kompetanse Norge och UC2 i Danmark.

Vi är även medlemmar i Nätverket Flerspråkighet i Sverige (FLIS) och Nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN). Nätverkens syfte är att skapa tillfällen till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling för aktörer på kommunal, regional och statlig nivå i Sverige och i Norden.

NC viktig plattform för att forskning når ut

Vi på NC ser oss som en länk mellan forskning, skolan och offentligheten. I detta arbete är mediering av forskning en viktig del av NCs uppdrag. En internationell panel av sakkunniga har utvärderat forskningen vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet och panelen framhåller den viktiga roll som NC spelar för att sprida forskning inom fältet i Sverige. Vår mediering av forskning sker primärt via våra olika uppdrag men vi publicerar även ett urval avhandlingar, uppsatser och artiklar på vår webbplats.

Samverkan med skolverksamma

NC samverkar med lärare, skolledare och andra skolverksamma både genom våra olika insatser och genom kontakter via mej och i sociala medier. Vi på NC får väldigt många förfrågningar kring alltifrån hur man ska tolka styrdokument till tips på litteratur. Att ge råd och stöd är en viktig del av vårt uppdrag. I arbetet med att besvara vanliga frågor och vara en resurs via sociala medier, bl a i våra facebook-grupper, får vi en viktig inblick i vilka utmaningar skolverksamma står inför och vilka frågor som är aktuella. Detta leder till att vi som nationellt centrum får en bredare erfarenhetsgrund att stå på i samverkan med beslutsfattare på olika nivåer.

Press och media

Att vara tillgängliga för kommentarer kring aktuella nyheter och svara på frågor från journalister är en viktig del av NCs uppdrag. Vi är även delaktiga i skoldebatten på olika sätt, bland annat genom debattartiklar och i sociala medier men även via vår webbsida under fliken NC tycker till. Kontakta oss via e-post och följ oss gärna i sociala medier:

Nationellt centrum and social mediaNationellt centrum på YouTube Nationellt centrums RSS feed Nationellt centrum på Twitter Nationellt centrum på Facebook