NCs verksamhet

NCs verksamhet

Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) verksamhet kan grovt delas in i tre olika områden; påverkan och samverkan, råd och stöd samt kompetensutveckling. Dessa områden förutsätter och berikar varandra.

En del av NCs uppdrag är att samverka med omvärlden och påverka så att nyanlända och flerspråkiga elever erbjuds goda förutsättningar att klara sina studier. Detta innebär bland annat att vi deltar som experter eller referenspersoner i olika nationella eller regionala sammanhang samt att vi deltar i ett antal olika nätverk.

En annan del av NCs uppdrag innebär att ge råd och stöd i frågor som rör flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och skolgång. NC ger råd och stöd på olika sätt i olika kanaler, alltifrån artiklar och litteraturtips på webbplatsen till att vara en resurs via e-post eller sociala medier samt självklart även som en del av våra olika insatser.

Den tredje delen av NCs uppdrag innebär kompetensutvecklingsinsatser av olika slag för pedagogiskt verksamma inom hela skolväsendet; förskolan, grundskolan, gymnasiet och komvux. Vi vänder oss såväl till lärare och andra pedagogiskt verksamma (t.ex. studiehandledare) som till skolledare och andra som har ett särskilt ansvar för skolutveckling.

Exempel på att dessa områdena berikar och förutsätter varandra är t ex att de förhållanden som NC-medarbetare uppmärksammar under genomförandet av en kompetensutveckling i en kommun eller genom skolverksammas mejl eller inlägg i någon av våra facebook-grupper, tar vi med oss in i arbetet inom de andra områdena, såsom i möten med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och media. Under sådana möten och i våra kompetensutvecklingsinsatser tillämpar vi och diskuterar såväl forskning som reella möjligheter att tillämpa forskningen och skolans olika regleringar samt ger råd och stöd. På så sätt är NC en länk – eller en bro – mellan politiska beslut, forskning och skolors dagliga verksamheter.

Läs mer om NCs verksamhet

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC