En viktig del av NCs uppdrag är att leda olika kompetensutvecklingsinsatser i kommuner och skolor runt omkring i Sverige där utbyte och samarbete med huvudmän, skolledare och lärare är basen i vårt arbete. Våra kompetensutvecklingsinsatser kan se väldigt olika ut eftersom de alltid utformas i samråd med uppdragsgivaren utifrån de förutsättningar och behov som finns. I den här artikeln beskriver vi två olika exempel där vi samarbetat med två olika kommuner, Hultsfred och Södertälje. Artikeln avslutas med en film om samarbetet i Södertälje. Ta även del av artikeln På uppdrag för de flerspråkiga eleverna där ett par medarbetare berättar om hur våra uppdrag kan se ut.

Kompetensutveckling i Hultsfred

I Hultsfreds kommun hade vi under 2015/2016 ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och NC. Kommunens samtliga lärare och skolledare, från förskola till vuxenutbildning, utbildades gemensamt i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga på verksamheterna i Hultsfred fick lära sig om aktuella teorier och beprövad erfarenhet kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sina respektive ämnen och discipliner. Lärdomarna tillämpades sedan i den egna verksamheten under kursens gång.

I en artikel i tidningen Skolvärlden intervjuades NCs dåvarande föreståndare Karin Sandwall:

- Vi tror verkligen på det här med att ha en lång tidsperiod och gemensamt innehåll. Kompetensutveckling är tyvärr ofta utspritt med någon föreläsare här och någon annan där. På det här sättet ökar möjligheterna till långsiktig utveckling av undervisningen och förbättrade förutsättningar för elevernas lärande.

Kompetensutvecklingen bestod första året av sex träffar med föreläsningar, övningar och samtal. Mellan varje träff fick deltagarna i uppgift att implementera de nya kunskaperna i sin praktiska verksamhet och att diskutera detta med sina kollegor. Innehållet fokuserade på undervisning för elever som har svenska som andraspråk, men även elever med svenska som modersmål gynnas av språkutvecklande undervisning. Tanken är att alla i verksamheten ska få ett gemensamt förhållningssätt. Då blir det lättare att tala med varandra om elevernas lärande, och eleverna känner igen bemötandet från ett stadie till nästa.

NC och Hultsfreds kommun arbetade gemensamt fram upplägget. I upplägget ingick även att personal med utvecklingsansvar, till exempel rektorer och arbetslagledare, både deltog i den allmänna utbildningen och fick en egen utbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap för att kunna stötta processen.

Kompetensutveckling i Södertälje

I Södertälje kommun har vi sedan 2015 haft två olika samarbeten. Ett av uppdragen, under 2015 och 2016, handlade om att erbjuda stöd till Täljegymnasiets projektgrupp för uppbyggande av så kallad Språksupport på skolan (med inspiration av denna artikel av Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam). Detta gjorde vi i samarbete med Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet som gav en högskolekurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärarna.

Det andra uppdraget består av ett samarbete med Ronnaskolan som pågått ända sedan 2015. Det är en insats som har fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elevers lärande i skolans alla ämnen. NC har tillsammans med Ronnaskolan och kommunens utvecklingslärare arbetat med att utveckla skolans verksamhet i den riktning som skolan önskar. Insatsen har hittills inneburit:

  • kompetensutveckling för skolledning
  • handledning av skolledning i samband med observationer
  • fördjupande fortbildning för förstelärarna
  • avstämningsmöten med skolledning
  • workshops för hela skolan

Mer om samarbetet mellan Södertälje, NC och Stockholms universitet, för att gemensamt skapa skolutveckling, kan ni se i denna film från 2017:

Filmen finns även i en kortare version.

Kontakt

För frågor kring kompetensutveckling är ni välkomna att kontakta Sofia Engman, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Vi har dock för tillfället begränsade möjligheter att ta nya uppdrag under läsåret eftersom vi har flera större uppdrag inom de kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket har när det gäller nyanländas lärande.