Nationellt centrum för svenska som andraspråk ska...

  • vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen
  • verka för implementering av läroplaner samt kursplaner i svenska som andraspråk och sfi
  • vara en resurs för förskole- och skolledare, förskollärare och lärare samt utvecklingspedagoger, arbetslagsledare, handledare med flera
  • vara en resurs för skolutveckling och pedagogisk utveckling kring språkutveckling och lärande på ett andraspråk
  • föra diskussioner om utvecklingen av medel för lärande i undervisningen, bl.a. inom IT

Nationellt centrum för svenska som andraspråk...

  • anordnar nätverksträffar och seminarier där lärare och forskare möts
  • arrangerar återkommande symposier
  • tar uppdrag från myndigheter, kommuner och organisationer
  • sprider kunskap om lärande hos flerspråkiga elever och studerande av och på andraspråket, genom personliga kontakter, webbplats och publikationer

Vår verksamhet beskrivs även i vår broschyr som går att ladda ner och skriva ut: NC broschyr (138 Kb)