Andraspråksperspektiv på distansundervisning

Det finns och kommer löpande många allmänna tips för fjärr- och distansundervisning och vi hänvisar till Skolverkets samlingssida för att organisera och undervisa på distans eller via fjärr. Den nya sajten Skola hemma fungerar som samlingsportal för många tips. Webbplatsen Skolresurser är också skapad för att hjälpa lärare att samla och dela resurser för att hantera sådan undervisning. Även UR samlar material, program, tips och verktyg för att underlätta för distansundervisning. 

Det vi på NC kan bidra med är konkret stöd för de lärare undervisar den målgrupp som NC arbetar med; dvs nyanlända elever och de elever som ännu inte har så hög språkfärdighet i svenska.  

Ett andraspråksperspektiv i nuläget

NC kan alltså bistå med vad ett andraspråksperspektiv konkret betyder för undervisning för de här eleverna, vad man som som lärare kan behöva tänka på för de här eleverna, oaktat om undervisningen sker i klassrummet, i närtid via fjärrundervisning eller helt på distans. Vi betonar dock att vi inte är experter på distans- och fjärrundervisning.

Vi betonar också att vi med största respekt för de förutsättningar som råder i dagsläget inte vill bidra till ökade krav på undervisningen utan snarare vill bistå genom konkret stöd till undervisningsupplägg.

I den här bloggen av NC-medarbetaren Anna Kaya diskuteras vissa aspekter av undervisning av nyanlända som kan behöva bevakas extra oavsett undervisningens form och innehåll. Läs gärna avsnittet med konkreta tips som är samlade i en plansch. Bloggen och tipsen är tänkta att fungera som ett stöd för undervisning av nyanlända i grundskolan men kan fungera även för gymnasiet och vuxenutbildning. För de som undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund kan övergången till distans vara än svårare. I den här artikeln med Anwar Katran, speciallärare och förstelärare i Botkyrka finns intressanta tips och perspektiv att ta del av för den målgruppen.

I filmen Råd och tankar kring att undervisa nyanlända elever på distans (14.52) ger NC-medarbetaren Maria Wiksten råd och tankar som rör input och instruktioner samt ger tips om varierade uppgifter.

 

I filmen Planera för interaktion med nyanlända elever i undervisningen ger Maria Wiksten flera exempel på språklekar och andra aktiviteter som ger nyanlända elever rika möjligheter att samtala på distans. 

I programmet Skola Hemma från UR finns också ett avsnitt om Språkintroduktion på distans. Där medverkar bl.a. NC-medarbetaren Mikael Olofsson och han berättar om hur de organiserat undervisningen på den skolan där han undervisar.

Här finns en lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning. Den riktar sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar inom språkintroduktionsprogrammet. Du får konkreta exempel på digitala verktyg som kan användas för att skapa bloggar i undervisningen, dela och lagra av digitalt innehåll, skapa interaktiva övningar för formativ bedömning, skriva med talsyntes med mycket mer. Även i den här Padleten, en digital anslagstavla finns tips för distans- och fjärrundervisning inom vuxenutbildning. I det här avsnittet från Skola hemma diskuterar också Karin Sandwall (NC) och sfi-läraren Catharina Johansson från Hyllie park folkhögskola i Malmö hur det går med sfi-undervisningen nu.

NC har också genomfört en mindre enkätundersökning om hur distansundervisningen på sfi fungerar just nu. Detta för att få en bättre och fördjupad bild av läget i landets sfi-verksamheter och vilket eventuellt stöd NC kan erbjuda. Enkäten besvarades av ett 60-tal personer. Svaren ger självklart inte en heltäckande bild av läget men pekar entydigt på olikvärdigheten inom sfi på distans vad gäller förutsättningar, upplägg och organisering. Läs mer och ta del av enkäten här.

I den här filmen diskuterar NC-medarbetarna Maria Wiksten och Jenny Hostetter perspektiv och utgångspunkter som är viktiga att tänka på när man planerar och genomför distansundervisning för andraspråkselever inom vuxenutbildningen. 

 

 

Kontakta NC

Vill du komma i kontakt med oss? Då når oss enklast i någon av de Facebook-grupper som NC administrerar. I grupperna kan du förstås även få råd av andra gruppdeltagare.

Du kan också kontakta oss via mejl. Mejla isåfall gärna den NC-medarbetare som arbetar med den skolform som din fråga gäller. 

Välkommen att höra av dig!