Vad är kollegialt lärande?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt:

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs.

Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket.

Skolverkets utvecklingspaket

Skolverket har arbetat fram olika typer av material för lärare som vill utveckla sin undervisning så den blir mer språk- och kunskapsutvecklande. Det finns ett övergripande utvecklingspaket för grundskolan som innehåller texter, diskussionsunderlag, filmer och förslag på arbetsgång:

Skolverket har även publicerat ett liknande material som vänder sig till lärare inom naturvetenskap och teknik.

För gymnasieskolan arbetade Skolverket under 2012 fram ett utvecklingspaket som heter Språk i alla ämnen. Språk - eller att byta en bromskloss.

Läslyftet

Språkutvecklande arbetssätt är även en viktig del av Läslyftet, den forbildningsmodell som Skolverket av regeringen har fått uppdrag att ta fram. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. I Läs- och skrivportalen inom Läslyftet kan vem som helst ta del av det material som fortbildningen utgår ifrån.

Övriga handledningspaket

Pauline Gibbons har skrivit två populära böcker, Stärk språket Stärk lärandet och Lyft språket Lyft tänkandet, som det finns olika handledningar till.

Till boken Stärk språket Stärk lärandet har NC utarbetat två olika studiehandledningar som är tänkt att fungera som underlag för bearbetning av innehållet. Det finns även filmer som exemplifierar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Om man vill fördjupa sig i genrepedagogik är boken Låt språket bära av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring en bok som många uppskattar. Till Låt språket bära finns dessutom en studiehandledning man kan ha som utgångspunkt om man vill arbeta med boken som kollegialt lärande.

Språkforskningsinstitutet (Stockholms stad) har i samarbete med Karin Rehman tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning kring UR:s programserie Språket bär kunskapen:

Josefin Nilsson har skrivit en masteruppsats med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och lärares lärande. Studien är en etnografiskt inriktad undersökning som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner om och tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen av nyanlända elever i ämnet biologi.