Ta gärna del av denna film där Kristina Aldén från Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) introducerar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

Språk- och kunskapsutveckling

Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå.

Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det?

Vad gynnar elevers lärande?

 
Greppa språket
 
 

Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen:

 • läraren betonar läsning och skrivande
 • läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar
 • läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter
 • läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne
 • läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet
 • läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem
 • läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer
 • läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö.
Det finns metoder och modeller för hur man kan arbeta rent konkret i klassrummet men en undervisningsmetod i sig är aldrig tillräcklig. Det krävs att man som lärare har ett bredare, didaktiskt perspektiv på undervisningen och enligt Greppa språket betyder ett sådant perspektiv att man beaktar följande frågor:
 • Vem eller vilka är de som ska lära sig och vad kan de?
 • Vad ska de lära sig? Varför väljs just detta innehåll och dessa mål?
 • Vilka allmändidaktiska teorier lämpar sig för just detta planerade ämnesstoff?
 • På vilka sätt engageras och utmanas eleverna språkligt och hur kan elevernas mångkulturella erfarenheter tas tillvara i undervisningen?
 • Hur kan man lägga upp den konkreta undervisningen och bearbeta ämnesstoffet så att alla elever ska ha möjlighet att utveckla såväl faktakunskaper, förståelse, färdigheter som förtrogenhet?
Greppa språket finns att ladda ner, eller beställa, från Skolverket och är en lättläst och intressant bok som alla lärare i alla ämnen bör läsa och diskutera.
 

TV-serier

UR har tagit fram en serie i tre delar som heter Språket bär kunskapen där vi får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Det första avsnittet heter Att identifiera svårigheter, det andra avsnittet heter Att stötta skrivande och det tredje avsnittet heter Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd. Till denna serie har Språkforskningsinstitutet i Stockholm i samarbete med Karin Rehman tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning.
 
En annan sevärd UR-serie är Från vardagssnack till skolspråk där ämneslärare bjuder in till sina klassrum och visar och berättar om hur de arbetar med språket samtidigt som de undervisar i sitt ämne. Man får möta lärare från lågstadiet ända upp till gymnasiet som undervisar i NO, SO, matematik och praktisk-estetiska ämnen. Serien finns i fyra halvtimmesavsnitt, Att sakna ord, Att se mönster och strukturer, Att stötta elevens lärande och Att låta alla lyckas men det finns även kortare klipp där enbart undervisningsexemplen är med. Dessa klipp kallas Språket i ämnet.
 

Övriga lästips

 
 
Stärk språket Stärk lärandet
 
 
Vill man ha konkreta undervisningstips och idéer som man kan ta med sig direkt till sitt klassrum är Pauline Gibbons böcker Stärk, språket. Stärk lärandet och Lyft språket. Lyft tänkandet väldigt givande. Böckerna är närmast att betrakta som handböcker för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Efter en kortare teoretisk bakgrund ges olika exempel på strategier och arbetssätt som kan vara framgångsrika i alla, inte bara flerspråkiga, klassrum.
 
Lyft språket Lyft tänkandet
 
 
 
Till boken Stärk språket. Stärk lärandet har Nationellt centrum för svenska som andraspråk utarbetat en studiehandledning, som är tänkt att fungera som underlag för bearbetning av innehållet. Ett utmärkt tillfälle till gemensam kompetensutveckling inom arbetslaget. Meta Lindberg Attlerud och Nationellt centrum har även utarbetat en studiehandledning för vuxenutbildningen som kan vara till hjälp om man vill bearbeta Stärk språket Stärk lärandet i en grupp bestående av lärare som undervisar vuxna.
 
Länkar till studiehandledningar, tillhörande bilagor och två filmer där lärare arbetar språkutvecklande finns på vår sida om boken Stärk språket. Stärk lärandet. Även Språkforskningsinstitutet har arbetat fram handledningsmaterial till Pauline Gibbons böcker.
 
En annan handbok som är väldigt användbar är Språkinriktad undervisning av Maaike Hajer och Theun Meestringa. I boken visar författarna hur ämnesundervisning kan utformas från planering och förberedelser till genomförande och utvärdering för att den ska bli språkutvecklande.
 
Språkarbete i alla ämnen

Språkarbete i alla ämnen av Gun Hägerfelth är en bok som lyfter språkets roll i ämnesundervisningen i framförallt samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen men innehållet i boken kan lätt överföras till andra ämnen. "Självklart har alla lärare gedigna ämneskunskaper, men få lärare har under sin utbildning fått insikt i det språk som skapar ämnena".

 

 
Framgång genom språket - mindre
 
 

En annan metodbok med verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever är Framgång genom språket av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh.

En handbok om kunskaps- och språkutvecklande undervisning i åk 7-9 och på gymnasiet är Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen. I boken finns konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag.

Språkutvecklande SO-undervisning är en handbok för lärare som undervisar i SO på högstadiet skriven av Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg. Boken innehåller konkreta lektionsupplägg, metoder och arbetssätt, alla med utgångspunkten i SO-ämnena.

 
Låt språket bära
 
 

Den genrepedagogiska arbetsmodellen tas upp i de flesta böcker som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt men eftersom det är svårt att skriva kortfattat om vad genrepedagogik innebär ger boken Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring fördjupade kunskaper om, och stöd i, hur man ska arbeta med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag.

Läs även artikeln Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - framgångsfaktor eller urvattnat modeord? (.pdf) av Anna Kaya och Karin Rehman.

För att få en inblick i hur man kan arbeta rent praktiskt i klassrummet har Hanna Stehagen skrivit en artikel om om språkinriktad undervisning och bedömningspraktik i ett ämnesövergripande arbete om brott och straff i år 7.

För fler litteraturtips:

Att nå skolframgång

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande är inte bara önskvärt, det är högst nödvändigt för att fler elever ska kunna nå skolframgång och detta är ett långsiktigt arbete som vi måste göra tillsammans. Eller som det står i Greppa språket på sid 133:

”Om alla lärare har en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet och verktyg för att på bästa sätt möta elevernas behov, har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som kursplanerna ställer. För att utveckla skolan till en språk- och kunskapsutvecklande miljö krävs att alla bidrar på olika sätt.”

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har bland annat som uppdrag att erbjuda kompetenutvecklingsinsatser kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket du kan läsa mer om här: Olika exempel på kompetensutveckling