Skillnad mellan sva på grundskolan och på gymnasiet

I grundskolan och i gymnasieskolan finns två olika svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk (sva). För elever i grundskolan är det elevens behov som avgör vilket ämne eleven ska få undervisning i och det är rektor som fattar beslut om eleven ska få undervisning i sva i stället för i svenska. För elever i gymnasieskolan får elever som har ett annat språk än svenska som modersmål läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val. På gymnasiet kan elever således få undervisning i både svenska och sva, vilket inte är möjligt på grundskolan.

Det är överlag inte speciellt stora skillnader mellan kursplanerna i svenska och sva för grundskolan medan det är avgörande skillnader mellan svenska och sva på gymnasiet. Det är viktigt att komma ihåg att kurs- och ämnesplanen i sva inte är framarbetad för målgruppen nyanlända elever som ska lära sig svenska som ett nytt språk. Därför måste lärare som undervisar nyanlända elever i sva anpassa kursplanen till just nyanlända elevers förutsättningar och behov. Eftersom elever behöver godkända betyg i sva för åk 9 för att kunna läsa kurser på nationella program är inte heller ämnesplanen i sva på gymnasiet ett ämne som riktar sig till elever som är nybörjare i svenska.

Stora skillnader mellan lärarutbildning i svenska och sva

Även om det inte är så stora skillnader mellan kursplanerna för grundskolan är det stora skillnader i utbildningen till lärare i svenska respektive lärare i svenska som andraspråk. Det är således i undervisningen som de stora skillnaderna mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk finns.

Svenska och sva på grundskolan

För att synliggöra likheter och skillnader mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk på grundskolan (Lgr 11, reviderad 2017) finns denna jämförelse:

Skillnader i Lgr11 mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (305 Kb)

Svenska och sva på gymnasiet

Ämnesplanerna i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet (Gy 11. reviderad 2017) innehåller tre kurser, svenska 1, svenska 2 och svenska 3 respektive svenska som andraspråk 1, svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3. Skillnaderna mellan kurserna är stora, vilket man kan se i denna jämförelse:

Skillnader i Gy11 mellan gymnasiekurserna svenska och svenska som andraspråk (105 Kb)

Läs mer om grundskolans och gymnasieskolans läroplaner, samt kurs- och ämnesplaner. på Skolverkets webbplats.