Ska kommunen erbjuda undervisning, och möjlighet att få betyg i, alla grundskolans ämnen för nyanlända elever som går på språkintroduktionsprogrammet?

I skollagen anges att ”syftet med språkintroduktion är att ge eleverna en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning” (vår kursivering). En rimlig tolkning av detta är att utbildningen ska innehålla de ämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Lämpligen görs en inledande kartläggning av elevens tidigare erfarenheter och kunskaper, mål med studierna etc. och utifrån denna planeras hur undervisningen ska se ut för att bäst möta elevens behov. Att enbart erbjuda undervisning i svenska som andraspråk skulle innebära att eleven inte får möjlighet att gå vidare i sin kunskapssutveckling i andra ämnen och inte heller till vidare utbildning som kräver betyg i flera ämnen.

Vad gäller hur många undervisningstimmar per vecka som är lämpligt/lagenligt så finns ingen exakt angivelse, men enligt skollagen ska utbildningen på introduktionsprogram bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Dock får undervisningstiden minskas om eleven begär det eller om huvudmannen finner det förenligt med syfet med elevens utbildning.

Det är av största vikt att elever på språkintroduktionsprogrammet får den undervisning de har rätt till enligt skollag och skolförordning. Det är inte bara den enskilda läraren i svenska som andraspråks ansvar att känna till vad som gäller för den här elevgruppen utan det är rektors och hela skolans ansvar.

Ett nationellt kartläggningsmaterial för att bedöma nyanlända elevers kunskaper finns nu publicerat eftersom det inom grundskolan sedan 1 januari 2016 är lag på att inom två månader bedöma nyanlända elevers kunskaper. Materialet är inte obligatoriskt (men kommer troligtvis att bli det för grundskolan inom kort) men går naturligtvis utmärkt att använda på språkintroduktionsprogrammet. Ta fram rutiner för hur materialet ska användas och vilka lärare som ska involveras (sva, modersmål, no, so). Även studie- och yrkesvägledare bör vara involverad då kartläggningen ligger till grund för den individuella studieplanen som varje språkintroelev ska ha och som styr innehåll och takt i individens studier. Läs mer om kartläggningsmaterialet i Skolverkets bedömningsportal.

Mer information om språkintroduktionsprogrammet finns i Skolverkets stödmaterial Introduktionsprogrammet språkintroduktion.