Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling

Syftet med stödmaterialet är att beskriva exempel på hur kommunerna kan främja nyanlända elevers kunskapsutveckling med fokus på samverkan, organisation och undervisningens utformning och innehåll.

Nyanlända elever ställs inför utmaningen att parallellt lära sig ett andraspråk och lära sig på sitt andraspråk. I stödmaterialet finns exempel på hur skolor arbetar med att möjliggöra detta.

Andra frågor som behandlas är hur skolorna arbetar med studiehandledning på modersmålet, hur elevers tidigare kunskap kartläggs och hur den individuella kunskapsutvecklingen planeras, dokumenteras och följs upp. Även skol- och kommunledningens roll i att skapa förutsättningar för en välfungerande skolintroduktion och tillmötesgå kompetensutvecklingsbehov hos den personal som ska möta eleverna, lyfts fram. Dessutom beskrivs även värdet av och formerna för samarbete på regional och kommunal nivå.