Denna kunskapsöversikt (2012) har skrivits av en grupp Umeåforskare inom ramen för forskningsprojektet ”Samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå”. Forskningsprojektet, som medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden, undersöker mottagandet av ensamkommande ungdomar i 15-17 årsåldern som kommit till Sverige och sökt och fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Projektet, som pågår i två och ett halvt år och avslutas våren 2014, handlar dels om att utvärdera mottagningssystemet för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå, dels om att få ökad kunskap om ungdomarnas egna förmågor att etablera sig i Sverige (bygga sociala nätverk, delta i föreningslivet).

Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva förutsättningarna för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar (EKBU) i Sverige och att sammanfatta kunskapsläget om målgruppen. Översikten kommer också att användas som en tolkningsram i den utvärdering som forskarna genomför av samhällets insatser för målgruppen i Umeå kommun.