Låt språket bära
 
 

Johansson, Britt
Sandell Ring, Anniqa

Hallgren och Fallgren, 2010.

"Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken" är en bok som inspirerar och vägleder dig som önskar utveckla och fördjupa dina kunskaper om genrepedagogik. I Lgr-11 betonas språkets roll i alla ämnen och att arbeta enligt en genrepedagogisk modell innebär att man integrerar ämneskunskaper och språk i undervisningen.

Boken innehåller beskrivningar av språk- och kunskapsutvecklande arbete i klassrummet och ger många tydliga exempel på hur man kan arbeta med skolans olika genrer. Med utgångspunkt i cykeln för undervisning och lärande beskriver författarna hur man kan lägga upp ett arbetsområde där språk- och kunskapsutveckling sätts i fokus. Det finns tydliga modeller för hur elever kan stöttas i sin kunskapsutveckling och kring skolans vanligaste genrers uppbyggnad och språkliga drag, men också för hur man skapar ett metaspråk att tala om språk i klassrummet.

Läsaren får även vägledning kring hur fortlöpande pedagogisk bedömning och dokumentation av elevernas språk- och kunskapsutveckling kan göras. Boken innehåller också ett mer teoretiskt avsnitt med förklaringar kring olika begrepp inom systemisk funktionell grammatik, SFG, ett stöd för den som vill utveckla djupare kunskaper kring den språksyn som den genrepedagogiska modellen vilar på.

De många klassrumsexemplen i boken omfattar främst årskurserna 1-6, men är anpassningsbara även för äldre årskurser.

Nu finns även en studiehandledning till Låt Språket bära. Studiehandledningen är skriven av Linda Lidgren och Veronica Mac-Donald och de delar med sig av övningar och lektionstips. Handledningen är upplagd som en studiekurs och börjar med en genomgång av genrer i stort för att sedan gå in på de olika basgenrerna. Boken innehåller fördjupande och diskuterande reflektionsfrågor, verktyg för planering och lektioner. Den fungerar som ett arbetsmaterial för deltagarna, med kopieringsunderlag att använda under studiekursen och efteråt i undervisningen.