Projektet sträckte sig över tiden januari 2012 till juni 2014 och var ett samarbete mellan dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), nu Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialstyrelsen, Migrationsverket och länsstyrelserna samt medfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Projektets övergripande mål var att bidra till ett förbättrat mottagande för ensamkommande barn. Sju unga män och två unga kvinnor som kommit till Sverige från Afghanistan och Somalia som ensamkommande barn har öppet och generöst delat sina upplevelser, erfarenheter och funderingar med oss i projektet. De unga männen har ingått i projektets fokusgrupp som har träffats vid tre heldagar och två konferenser där de berättat om sina upplevelser och erfarenheter av att komma ensamma till Sverige.

Denna skrift försöker fånga några av de ensamkommande barnens röster. Syftet är att låta deras synpunkter och erfarenheter bli en del av och berika diskussionen om ständig förbättring av mottagandet för ensamkommande barn. Rapporten gör inte anspråk på att tala om hur det är att som barn komma ensam till Sverige, utan avsikten har varit att låta ungdomar som berörs komma till tals så att vi alla som på olika sätt arbetar med ensamkommande barn och unga kan få mer kunskap och bättre förståelse för de ensamkommande barnens villkor och liv i vårt land.