Stärk språket Stärk lärandet
 
 

Scaffolding Language, Scaffolding Learning
- Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom

Gibbons, Pauline
Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013.

Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare.

Boken är närmast att betrakta som en handbok för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Efter en kortare teoretisk bakgrund ges olika exempel på strategier och arbetssätt som kan vara framgångsrika i mångkulturella klassrum. Begreppet scaffolding (ung. "stöttning") och hur detta kan komma till uttryck i praktiken, finns med som en röd tråd genom hela boken.

Sedan 2006 finns boken även i svensk översättning. I Stärk språket Stärk lärandet utgår Gibbons från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen med andraspråkselever i klassrummet. Boken vänder sig främst till lärare från förskolan till gymnasieskolan, men även lärare inom vuxenutbildning kan ha stor behållning av boken.

Studiehandledningar

Till boken Stärk språket Stärk lärandet har Pedagog Stockholm tagit fram en studiehandledning som är tänkt att använda i ett lärarkollegium. Ett utmärkt tillfälle till gemensam kompetensutveckling inom arbetslaget.

I länkar nedan finns ytterligare två studiehandledningar som har arbetats fram utifrån tidigare versioner av boken. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) utarbetat en enklare studiehandledning som är tänkt att fungera som underlag för bearbetning av innehållet.

Meta Lindberg Attlerud och NC har under 2009 utarbetat en studiehandledning för vuxenutbildning, som kan vara till hjälp om man vill bearbeta Stärk språket Stärk lärandet i en grupp bestående av lärare som undervisar vuxna.