2007-2008 erbjöd dåvarande Myndigheten för skolutveckling en kompetensutbildning för pedagoger. Satsningen fick namnet FLiS, Flerspråkighet i skolan.

Ramarna för kompetensutbildningen, med fokus på läs- och skrivinlärning och utveckling av andraspråkselevers skolspråksrelaterade kunskaper och färdigheter, hade tagits fram av Institutet för svenska som andraspråk (ISA) vid Göteborgs universitet.

Kompetensutbildningen omfattade åtta heldagar plus ett avslutande språkutvecklingsprojekt med handledning och löpte under drygt två terminer. 67 skolor deltog inom ramen för FLiS 1- och FLiS 2-utbildningen. 15 skolor deltog inom ramen för FLiS 3-utbildningen.

  • Läs rapporten om FLiS (pdf)

Läs vilka språkutvecklingsprojekt som genomfördes på skolorna:

  • FLiS 1, FLiS 2 (pdf)
  • FLiS 3 (pdf)