Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete.

Portföljen består av en lärarhandledning samt ett deltagarmaterial som bygger på portfoliometodik.

Materialet har översatts från holländska och anpassats till svenska förhållanden och kursplanen för sfi, där den grundläggande läs- och skrivinlärningen ingår som en egen del.

Alfaportföljen har tagits fram genom samverkan mellan Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet och Myndigheten för skolutveckling.

Läs eller ladda ner Alfaportföljen (pdf) via länkar nedan: