Mikael Olofsson (red)

 
Symposium 2012
 
 

Stockholms universitets förlag

Vilka kompetenser behöver alla lärare ha för att möta elever som har annat modersmål än svenska?

I dagens grundskola och gymnasieskola är runt 20 procent av eleverna flerspråkiga. I vuxenutbildningen är svenska som andraspråk det största ämnet, och inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) är antalet deltagare större än någonsin.

Vilken roll har lärare i svenska som andraspråk?

Antologin innehåller artiklar som på olika sätt speglar lärarrollen i svenska som andraspråk och de frågor man möter som lärare i dagens mångspråkiga skola. Artiklarna behandlar språk och identitet, modersmål och tvåspråkighet, kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, tvåspråkig matematikundervisning samt sfi-utbildning med olika inriktning och för olika målgrupper.

Inledningsvis ger forskaren Constant Leung utifrån en brittisk skolkontext sin syn på vilken kompetens som krävs hos en andraspråkslärare. Därefter diskuterar forskarna Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam situationen för flerspråkiga elever i den svenska skolan och ger förslag till hur en språkutbildning som bättre svarar mot elevernas behov skulle kunna organiseras. I artiklarna som följer skriver forskare, lärarutbildare och lärare om olika aspekter av kunskapsfältet svenska som andraspråk.

Artiklar

Klicka på författarnamnet för att läsa artikeln. Ta gärna del av dessa författarpresentationer för att veta mer om vilka författarna är och var de arbetar.

Constant Leung (657 Kb) Second/Additional Language Teacher Professionalism – What is it?

Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam (587 Kb) Flerspråkiga elevers språkutbildning

René León Rosales (520 Kb) Snacka fett som en svenne - kategoriseringar, identiteter och språk

Jarmo Lainio (634 Kb) Modersmåls erkända och negligerade roller

Anniqa Sandell Ring och Arash Hassanpour (1408 Kb) Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Eva Norén (536 Kb) Tvåspråkig matematikundervisning

Eva Lindqvist, Laila Guvå, Pernilla Lundenmark och Åse Wewel (565 Kb) Flerspråkiga elever som strategiska läsare

Gisela Håkansson (566 Kb) Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne

Anne Burns (573 Kb) A holistic approach to teaching speaking in the language classroom

Ann-Sofie Bjärkeblad (566 Kb) Språk- och kunskapsutveckling vid arbetsplatsanknuten undervisning

Annika Brogren och Lena Carlstedt (566 Kb) Förbättringsarbete inom sfi

Ann-Louise Hedman, Petra Johansson och Anders Norberg (590 Kb) Sfi som blended learning

Johanna Nordström och Elin Ingberg Sezayesh (576 Kb) Svenska som andraspråksundervisning för studerande med PTSD

Ingrid Wiklund och Dan Landmark (531 Kb) Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning