Omslag till boken Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Kristina Aldén och Mikael Olofsson (red.)

Den här antologin innehåller artiklar av forskare, verksamma lärare och skolledare som medverkade vid konferensen Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Författarna diskuterar såväl elevers möjligheter till lärande som lärares handlingsutrymme. Det kritiska perspektivet berörs i dubbel bemärkelse, dels i fråga om makt, identitet och delaktighet, dels i ett utforskande av undervisning och de förutsättningar som finns.

En fråga som lärare ständigt ställer sig är hur man undervisar på bästa sätt. Hur möter man nyanlända och flerspråkiga elevers behov och förutsättningar, så att det ger dem goda möjligheter till deltagande och lärande, både i och utanför skolan? Att få synas, höras och räknas borde alla elever få erfara.

Dessa frågor som berör makt, utrymme och identitet är centrala för framgångsrikt lärande och för möjligheter att delta i samhällslivet. Kritiska perspektiv på lärande var utgångspunkten i planeringen av Symposium 2022. Under temat Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv har ett urval av forskare och verksamma lärare skrivit kapitel till denna antologi. Sammantaget pekar de olika kapitlen på hur flerspråkiga elevers möjligheter att lära kan stärkas – eller begränsas – av det som sker i klassrummet, men också av de organisatoriska, ekonomiska och strukturella förutsättningar som finns. Kapitlen kompletterar varandra genom att några har tydligt fokus på kritiska perspektiv, medan andra belyser främst didaktiska perspektiv. Därför behöver antologin läsas som en helhet och med en kritisk blick för att utforska vilket handlingsutrymme som ges till lärare och elever. 

Målgrupp

Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter, skolledare och beslutsfattare med engagemang i att utveckla undervisning och skapa goda förutsättningar för flerspråkiga elever.

Mer information

Läs mer om boken via Libers webbplats där man även kan ta del av innehållsförteckning samt förord i ett smakprov.

Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv går exempelvis att beställa i en nätbokhandel. Vi på NC säljer inga böcker.