Bigestans, A (red.) 2007

I denna rapport redovisas ett uppdrag om ämnesteoretisk kunskapsbas för sfi‐läraruppdraget som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) fick av Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget hade följande innehåll:

  • att NC ska göra en analys och bedömning av vilka kunskaper och vilken kompetens inom ämnet svenska som andraspråk som kan anses nödvändiga för lärare som är verksamma inom sfi.
  • att analysen också är tänkt att utgöra ett underlag och stöd till lärosäten då validering av yrkesverksamma sfi‐lärares kompetens kan bli aktuell.
  • att analysen bland annat ska bygga på ett antal intervjuer med sfi‐studerande, sfi‐lärare, skolledare och företrädare för lärosäten, samt med representanter för Sveriges kommuner och landsting.
  • att jämförelse kan göras med liknande analyser av lärarkompetens i andraspråks‐undervisning för vuxna i övriga nordiska länder, och med den dokumentation av kompetensdiskussioner som förts med sfi‐lärare vid Myndigheten för skolutvecklings seminarier under våren 2007.

Rapporten ger en övergripande bild av de ämnesteoretiska kunskapsområden som är relevanta för sfi‐läraruppdraget. Därigenom kan rapporten vara en utgångspunkt för vidare arbete med att skapa ett underlag för valideringsarbete och utvecklandet av ett mer sammanhållet och målinriktat kursutbud riktat mot redan yrkesverksamma lärare. Rapporten visar även på behovet av ett särskilt lärarutbildningsprogram med inriktning mot sfi eller svenska som andraspråk för vuxna.