Enkätundersökning sfi på distans

Den 18 mars 2020 övergick all sfi-undervisning till att bedrivas på distans enligt Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer. Det fanns då inga beslut eller indikationer på hur länge distansundervisning skulle komma att rekommenderas och för att få en fördjupad bild av hur det ser ut på sfi-skolorna lade NC ut en mindre enkät på webben. 

Ett 60-tal svar kom in och ett mindre antal intervjuer genomfördes med sfi- och yrkeslärare på mejl och telefon. Frågorna som ställdes var:

  1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
  2. Får eleverna komma till skolan?
  3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
  4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
  5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
  6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?
  7. Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
  8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

Svaren ger självklart inte en heltäckande bild av läget men pekar entydigt på olikvärdigheten inom sfi på distans vad gäller förutsättningar, upplägg och organisering. Det ser helt enkelt väldigt olika ut hos olika anordnare och skolor. NC har sammanställt enkätsvaren och kommenterat dem vilket går att läsa här  Sfi på distans våren 2020 (221 Kb) . Vill man se enkätsvaren i sin helhet utan kommentarer går dem att ta del av här.

Sammanfattande punkter

Övergripande liknar delvis situationen för sfi den i gymnasieskolan; på vissa ställen fungerar distansundervisningen ok, på andra ser man större utmaningar och problem. Inom sfi beror detta i hög grad på i vilken omfattning huvudmännen satsat på digitalisering (här ligger sfi generellt långt efter) och på elevgruppens studiemöjligheter. Särskilt för elever inom studieväg 1 – men även ofta studieväg 2 – bedömer NC att situationen kan bli mycket bekymmersam, särskilt om sfi fortsätter vara (delvis) stängt en längre tid. 

För att eleverna ska kunna hantera undervisning på distans krävs det att varje del av kedjan, från lärare via skolledare och till huvudman ges rätt förutsättningar i fråga om såväl kunskaper som tid och resurser.

Avregistrering/avhopp – etableringstiden, tid i sfi

Redan nu kommer signaler att elever som inte håller kontakt eller som läraren inte får tag i avregistreras från sfi pga frånvaro. Anledningarna varierar från att eleven inte har tillgång till digitala verktyg, är sjuk, har en svår studiesocial situation eller fått jobb inom vården. NC får också signaler om att elever som inte gör tillfredsställande framsteg riskerar att avregistreras relativt snabbt.

Detta verkar främst gälla elever på studieväg 1 och nybörjare. För dem funderar NC på hur en avregistrering påverkar etableringsperioden – förlängs den, hur tänker Arbetsförmedlingen och huvudmännen? Kan det anses vara ok att avregistrera i detta läge, när undervisningen inte sällan har lägre kvalitet och de 15 lagstadgade timmarna inte erbjuds? Att elevernas timmar ”tar slut” i sfi? Det kan i så fall dröja innan de får börja igen på sfi igen då de riskerar hamna längre bak i köerna. Här tänker NC att det kan behövas tydliga riktlinjer om detta.

Sfi (vux) ej i fokus

Att kommentarer om sfi och vuxenutbildning i det offentliga samtalet ofta saknas är problematiskt. NC välkomnar därför att vuxenutbildningen och nyanlända elever nämns tydligare i regeringens senaste uppdrag till Skolverket där stödinsatser ska utformas för att underlätta arbetssituationen under coronapandemin. Att även vux-elever har svårigheter nu behöver uppmärksammas och bemötas så att såväl Skolverket som huvudmän kan utforma relevant stöd, dels i nuläget men också för planeringen av följderna av Corona. Det är inte osannolikt att rådande läge skapar situationer där sfi och vuxenutbildningen kan behöva utökas än mer vilket innebär att ett utökat fokus på förutsättningar inom sfi och övriga vux är nödvändigt.

Stöd från NC

NC kan bistå med vad ett andraspråksperspektiv konkret betyder för undervisning för sfi-elever, vad man som som lärare kan behöva tänka på, oaktat om undervisningen sker i klassrummet, i närtid via fjärrundervisning eller helt på distans. NC är dock inte experter på distans- och fjärrundervisning. Med största respekt för de förutsättningar som råder i dagsläget vill vi inte heller bidra till ökade krav på undervisningen utan snarare vill bistå genom konkret stöd till undervisningsupplägg för lärare som efterfrågar det.

Här finns en samlingssida med kommentarer och filmer kring distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever. Förutom stöd via hemsidan finns också möjligheter att kontakta NC via mejl eller de FB-grupper som NC administerar. I grupperna finns också goda möjligheter att ställa frågor, dela med sig av egna erfarenheter och ta del av det utvidgade kollegiet.

Avslutningsvis vill vill också passa på att tacka de lärare och personal inom vuxenutbildning som tagit sig tid att svara på enkäten.