Aktuella teman

Aktuella teman

Nationellt centrum publicerar här regelbundet tematexter om frågor som är aktuella inom vuxenutbildningen.

  • Digitalisering på drift inom vuxenutbildningen? 2019-07-01 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har efterfrågat vilka förutsättningar som finns gällande digitalisering inom vuxenutbildningen. Via en mindre enkätundersökning fick NC in 174 svar från lärare inom sfi och sva på grundläggande samt gymnasial nivå inom komvux. Svaren tyder både på stor variation i såväl verksamheternas förutsättningar som på hur och i vilken utsträckning lärarna arbetar med elevernas digitala kompetens.
  • Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar 2019-06-28 Resultatet av NCs enkätundersökning Digitalisering inom sva och sfi på vuxenutbildning tyder på att det kan finnas stora skillnader mellan olika skolor vad gäller hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess och vilken möjlighet eleverna har att utveckla en digital litteracitet. NC fick en timmes skärmsamtal med Ivana Eklund genom en digital mötesapp för att prata med henne om hur hon uppfattar resultatet av vår enkät. Ivana är lärare, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av sfi med ett särskilt intresse för digitaliseringsfrågor.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV