Studiehandledning på modersmål kan tillhandahållas

I förordningen för vuxenutbildning (2011:1108) § 17a står att studiehandledning på ett språk som eleven behärskar kan tillhandahållas elever inom kommunal vuxenutbildning. Det skiljer sig jämfört med Skolförordningen (2011:185) där det står att elever i grundskolan ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Även om det inte finns något krav i styrdokumenten med studiehandledning på modersmål inom vuxenutbildning är det dock något som används och förekommer på flera skolor och verksamheter. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål kan eleven utveckla fler verktyg för sitt eget lärande.

Studiehandledning på modersmål inom regionalt yrkesvux

I förordningen om regionalt yrkesvux (2016:937) kan man läsa att orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål ska erbjudas elever som behöver det.

Stödmaterial och film 

Skolverkets webbplats finns inspiration och stöd när det gäller modersmålets roll i skriftspråksundervisning. Där hittar man bland annat flera filmer och en kortare text om Modersmålets roll i grundläggande skriftspråksutveckling. Även på sajten SFIväst kan man hitta material kring studiehandledning på modersmål inom sfi. Där finns film, fördjupningstext och studiematerial om hur studiehandledning på modersmål kan organiseras och användas i undervisningen.

Forskningsprojekt om studiehandledning på modersmål inom sfi

På Komvux i Örebro deltar ett antal lärare på studieväg 1 i ett forskningsprojekt under ledning av Oliver St John vid Örebro universitet. Projektet har som övergripande syfte att att förbättra kvaliteten på undervisningsstödet för vuxna nybörjare som lär sig svenska. St John undersöker i vilken utsträckning som användandet av modersmål är värdefullt, i vilka pedagogiska syften och vilka faser där användningen är bäst motiverad och hur det kan vara stöttande i förhållande till inlärarnas behov av att också exponeras för andraspråket svenska. I projektet och i en tidigare pilotstudie har man funnit tolv indikatorer till när språkstödjare skapar förutsättningar för elevernas lärande. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har träffat och intervjuat såväl sfi-lärare, språkstödjare som elever om deras upplevelse och syn på modersmålsstöd. Alla intervjuer och en projektbeskrivning kan tas del av här.

KLIVA-utredningen om flerspråkigt stöd inom vuxenutbildning

I den promemoria som KLIVA-utredningen lämnade i maj 2019 (Dnr U2019/02278/GV) vill man betona att studiehandledning på modersmål i vuxenutbildning är en viktig prioritering för huvudmännen att göra för att öka genomströmningen och förbättra elevernas möjligheter att med framgång kombinera sfi med andra kurser. Samtidigt har man också i utredningen sett att både kommunernas förutsättningar att erbjuda studiehandledning såväl som tolkningen av vad stödet innebär varierar.